„ПРАВНИ САВЕТНИК”

Правни водич за пословање буџетских корисника

 

Часопис прати области: право ЕУ, радни односи, запошљавање, безбедност и здравље на раду, социјално осигурање, имовинско-правни односи, ауторско право, стамбени односи, процесно право, прописи из финансијског пословања, ИСО стандарди-управљање квалитетом...

Намењен је секретару буџетских установа.

Претплатници током године бесплатно добијају и СПЕЦИЈАЛНЕ ПРИЛОГЕ ПО ДЕЛАТНОСТИМА, у којима могу на једном месту наћи законску регулативу по делатностима и практичне савете правно-економских саветника.

САДРЖАЈ БРОЈА:
18/2020 - 15.09.2020.
 

ПРОПИСИ
▪ I. Прописи донети између два броја од значаја за пословање свих корисника јавних средстава

ОБЛАСТИ

РАДНИ ОДНОСИ
▪ Заснивање радног односа на неодређено време на основу конкурса у установама образовања и васпитања (Услови за расписивање конкурса • Конкурсни поступак за заснивање радног односа на неодређено време у установама образовања и васпитања)

ЈАВНЕ НАБАВКЕ
▪ Смерницe за припрему конкурсне документације и припрему Е-Понуде на порталу јавних набавки (Критеријум за квалитативни избор привредног субјекта • Образац понуде • Образац структуре понуђене цене • Модел уговора • Прихватање и попуњавање модела уговора • Попуњавање и учитавање других докумената)

СУДСКИ И ДРУГИ ПОСТУПЦИ
▪ Усвојена правна схватања Прекршајног апелационог суда са одвојених седница у 2020. години

ЗАШТИТА И ДОСТУПНОСТ ИНФОРМАЦИЈА
▪ Обавеза објављивања информатора о раду и финансијских аката корисника јавних средстава (Који корисници јавних средстава имају обавезу објављивања информатора о раду и финансијских аката? • Рокови за израду информатора о раду • Начин израде и објављивања информатора о раду • Језик и писмо информатора о раду • Обавеза давања копије информатора о раду • Садржина информатора о раду • Казнене одредбе)

ДЕЛАТНОСТИ

ДРЖАВНА УПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: листи врста радњи обраде података о личности за које се мора извршити процена утицаја на заштиту података о личности и тражити мишљење Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности (…)

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
▪ Регистар новодонетих прописа о: ближем уређивању поступка јавне набавке у Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице (…)

ПРОСВЕТА
▪ Регистар новодонетих прописа о: стандардима компетенција за професију васпитач у дому ученика и школи са домом ученика и његовог професионалног развоја; реализацији практичне наставе и професионалне праксе; садржају и начину вођења евиденције и издавању јавних исправа у основној школи (…)
▪ Образовање код куће или на даљину (Настава код куће • Настава на даљину)

ЗДРАВСТВО
▪ Регистар новодонетих прописа о: уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2020. годину; утврђивању списка супстанци које се користе у недозвољеној производњи опојних дрога и психотропних супстанци; изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт

KУЛТУРА
▪ Регистар новодонетих прописа о изменама Уредбе о подстицајима инвеститору да у Републици Србији производи аудиовизуелно дело

ИЗДВАЈАМО:

Нема издвојених чланака из овог издања.

„Правни саветник” - архива

 

Број 9/2021 - 29.04.2021. »

Број 8/2021 - 14.04.2021. »

Број 7/2021 - 26.03.2021. »


Старија издања: 1|2|3| Још резултата  


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42