СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
Специфичности буџетских корисника
 

Здравство

„Наказно тело не унаказује дух, али лепота душе краси тело.”
- Сенека

Уредба о Националном програму за очување и унапређење здравља старих

07. 02. 2017.

Влада је донела УРЕДБУ о Националном програму за очување и унапређење здравља старих, која је објављена у „Сл. гл. РС“, бр. 8/17, од 3.02.2017. године, са ступањем на снагу 11.02.2017. године. Национални програм одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.
Активности на унапређењу и очувању здравља, спроводе се по Националном програму који садржи утврђени циљ, активности и очекивани резултат, а спроводи се у складу са постојећим и пројектованим демографским трендовима, социјалном ситуацијом и здравственим стањем популације старих,а укључује елементе здравствене и социјалне заштите и удружења. Интегративни концепт пружања заштите старих који обухвата здравствене услуге на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите, социјалну подршку и услуге из области социјалне заштите, окупационе и подржавајуће активности, упућује на повезивање свих учесника који учествују у заштити старих у циљу стварања друштва за сва старосна доба и промовисања квалитетног живота и активног старења.

________________________________________________

Донета Одлука о износу средстава која се преносе филијали Републичког фонда за здравствено осигурање у току 2017. године

02. 02. 2017.

Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање донео је ОДЛУКУ о износу средстава која се преносе филијали у току 2017. године, која је по добијању сагласности Владе објављена у „Сл. гл. РС“, бр. 7/17. од 31.01.2017. године, са ступањем на снагу 8. фебруара 2017. године, а примењује се у 2017. години. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о износу средстава која се преносе филијали у току 2016. године („Сл. гл. РС”, број 7/16).
Овом одлуком уређује се износ средстава која се, у току 2017. године, преносе филијали Републичког фонда за здравствено осигурање за извршавање одређених послова из надлежности матичне филијале у обезбеђивању и спровођењу права из обавезног здравственог осигурања, који су утврђени законом којим се уређује здравствено осигурање. Са уплатних рачуна доприноса за обавезно здравствено осигурање на подрачун филијале преносе се средства за финансирање расхода за извршавање послова филијале који су утврђени овом одлуком и то: 1) допринос запослених (на терет запослених и на терет послодавца), осигураника самосталних делатности и пољопривредника у износу од 7,5%; 2) допринос страних држављана за време школовања или стручног усавршавања на територији Републике Србије, који се школују или стручно усавршавају на подручју филијале у износу од 100% уплаћеног износа; 3) допринос лица која су укључена у обавезно здравствено осигурање у износу од 100% уплаћеног износа.

________________________________________________

Износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2017. годину

01. 02. 2017.

Министар финансија објавио је износ месечне основице доприноса за обавезно здравствено осигурање за лица за која се средства за уплату доприноса обезбеђују у буџету Републике Србије за 2017. годину - 9.521 динар.

________________________________________________

Усвојен Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања

27. 01. 2017.

Управни одбор Националне службе за запошљавање донео је Правилник о изменама и допунама Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања, који је објављен у Сл. гл. РС, бр. 5/17, од 25.01.2017. године, са ступањем на снагу 02.02.2017. године.

У Правилнику о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања (Сл. гл. РС, бр. 102/15) извршене су одређене измене код већег броја чланова као и допуне новим члановима и то у делу који се односи на: селекцију лица у поступку професионалне орјентације; права послодавца на субвенције за отварање нових радних места; измену критеријума за вредновање бизнис плана; бодовну листу код доношења одлуке за одобравање субвенција; рокове закључења уговора са послодавцем; подршку самозапошљавању–информативне и саветодавне услуге, рокове и субвенције; додатно образовање и обуке; организовање јавних радова; запошљавање особа са инвалидитетом; начин и финансирање мера активне политике запошљавања; као и на спровођење мера активне политике запошљавања.

________________________________________________

Донет Правилник о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач АПВ

25. 01. 2017.

Покрајински секретар за здравство донео је Правилник о поступку и критеријумима за распоређивање буџетских средстава Покрајинског секретаријата за здравство у вршењу оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач Аутономна Покрајина Војводина, који је објављен у „Сл. листу АПВ“, бр. 3/17, од 18.01.2017. године, са ступањем на снагу даном објављивања. Овим правилником утврђују се поступак и критеријуми за распоређивање средстава Покрајинског секретаријата за здравство, која су у буџету АПВ за 2017. годину („Сл. лист АПВ”, број 69/16), на основу члана 13. став 1. тачка 5. Закона о здравственој заштити („Сл. гл. РС”, бр. 107/05, 72/09-други закон, 88/10, 99/10,57/11, 119/12, 45/13 – други закон, 93/14, 96/15 и 106/15), обезбеђена за вршење оснивачких права над здравственим установама чији је оснивач АПВ преко својих органа у складу са законом и Планом мреже здравствених установа ‒ средства за реализацију програмске активности 1001 Изградња и опремање здравствених установа у државној својини чији је оснивач АПВ, у оквиру програма 1807 Развој инфраструктуре здравствених установа.
» детаљније «

________________________________________________

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42