СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  




Специфичности буџетских корисника
 

Здравство

„Наказно тело не унаказује дух, али лепота душе краси тело.”
- Сенека

Израда пројектне документације за обнову здравствених центара

30. 03. 2017.

У Координационом телу за реализацију пројеката улагања у реконструкцију или изградњу клиничких здравствених центара, истакнуто је да је ресорно министарство за ту намену обезбедило 260 милиона динара. Завршен је упис имовине свих здравствених центара без којег није било могуће испунити услове за почетак реконструкције здравствених установа.

Клинички центри који ће бити реконструисани и за које ће бити купљена нова опрема су Универзитетска дечја клиника у Тиршовој, Клиника за гинекологију и акушерство у Вишеградској, Ургентни центар КЦС, Клиника за неурохирургију КЦС, Институт за кардиоваскуларне болести "Дедиње", КБЦ Земун и КБЦ "Др Драгиша Мишовић – Дедиње".

________________________________________________

Исправка Правилника о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину

27. 03. 2017.

Исправка Правилника о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину исправља Правилник о изменама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину („Сл. гласник РС”, бр. 19/17) тако што у Прилогу 8. „Списак највиших износа накнада за одређена помагала која се издају преко апотека” под шифром 217 „Тест траке за апарат (са или без ланцета) за апарат за мерење нивоа шећера у крви са говорним софтвером” у колони „Шифра дела или помагала” број: „27021” замењује се бројем: „21721”.
У Прилогу 9. „Преглед највиших износа накнада за медицинско-техничка помагала која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања” у делу „1. Протетичка средства (протезе)”, у подгрупи „Спољна протеза за дојку” у колони 1 „Шифра” уместо броја: „214” треба да стоји број: „221”, а у колони „Шифра дела или помагала” уместо броја: „214” треба да стоји број: „221”.
У делу „3. Посебне врсте помагала и санитарне справе”, у подгрупи „Концентратор кисеоника” у шифри 099 уместо речи: „Концентратор кисеоника протока 2–3 л/мин (кисеонички концентратор)” треба да стоје речи: „Концентратор кисеоника протока до 5 л/мин (кисеонички концентратор)”, а у колони „Шифра дела или помагала” под шифром 09910 уместо речи: „серијски производ са прот. кисеоника 2–3 л/мин” треба да стоје речи: „серијски производ са прот. кисеоника до 5 л/мин”.
У делу „4. Очна помагала” под шифром 153 медицинско-техничко помагало „Стакла за корекцију вида (минерална)”, брише се са списка помагала.
Под шифром 181 медицинско-техничко помагало „Пластична стакла за корекцију вида (органска) са диоптријом већом од +5,0 Д на једном или оба ока”, брише се са списка помагала.
У Прилогу 10. „Списак услуга одржавања медицинско-техничких помагала и највишег износа накнаде која укључује комплетну услугу (рад, материјал и део)” у Списку услуга одржавања медицинско-техничких помагала у делу „Замена дела протезе за доње екстремитете” код услуге под редним бројем 11 „Замена стопала (пластика)”, у колони „Подшифра дела помагала” уместо броја: „01351” треба да стоји број: „01352”.

________________________________________________

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог сигурања

27. 03. 2017.

Исправка Правилника о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог сигурања исправља Правилник о изменама и допунама Правилника о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог осигурања („Сл. гласник РС”, бр. 19/17) тако што се:
- у Листи помагала део „1. Протетичка средства (протезе)”, у подгурупи „Спољна протеза за дојку” у колони 1 „Шифра” уместо броја 214 треба да стоји број 221;
– у Листи помагала део „3. Посебне врсте помагала и санитарне справе”, у шифри 102 „Пелене”, у делу табеле „Индикације” у алинеји 3. иза речи „живота” додају се речи „које има трајно невољно пражњење црева или бешике” и у делу табеле „доплата” уместо речи „ДА” треба да стоји „НЕ”;
– у Листи помагала део „3. Посебне врсте помагала и санитарне справе”, у шифри 212 „Улошци за инконтиненцију”, у делу табеле „Индикације” у алинеји 3. иза речи „живота” додају се речи „које има трајно невољно пражњење црева или бешике” и у делу табеле „доплата” уместо речи „ДА” треба да стоји „НЕ”;
– у Шифарнику помагала, део „1. Протетичка средства (протезе)”, у подгурупи „Спољна протеза за дојку”, у колони 1 „Шифра” и колони 3 „Шифра дела или помагала” уместо броја 214 треба да стоји број 221;
– у Шифарнику помагала, део „3. Посебне врсте помагала и санитарне справе”, у шифри 217 у колони 3 „Шифра дела или помагала” уместо броја 27021 треба да стоји број 21721;
– у Шифарнику помагала, део „3. Посебне врсте помагала и санитарне справе” у шифри 102 „Пелене”, у шифри 10210, у колони 4.2 „Стандард” уместо броја „700” треба да стоји број „500”; у шифри 10211, у колони 4.2 „Стандард” уместо броја „700” треба да стоји број „500”;”; у шифри 10212, у колони 4.1 „Делови” уместо речи „средње” треба да стоји реч „мале” а у колони 4.2 „Стандард” уместо броја „900” треба да стоји број „700”;”; у шифри 10213, у колони 4.1 „Делови” уместо речи „велике” треба да стоји реч „средње” а у колони 4.2 „Стандард” уместо броја „1100” треба да стоји број „900”; у шифри 10214, у колони 4.1 „Делови” уместо речи „екстравелике” треба да стоји реч „велике”;

________________________________________________

Прaвилник o дoпунaмa Прaвилникa o нoмeнклaтури лaбoрaтoриjских здрaвствeних услугa нa примaрнoм, сeкундaрнoм и тeрциjaрнoм нивoу здрaвствeнe зaштитe

20. 03. 2017.

Mинистaр здрaвљa дoнeo je ПРAВИЛНИК o дoпунaмa Прaвилникa o нoмeнклaтури лaбoрaтoриjских здрaвствeних услугa нa примaрнoм, сeкундaрнoм и тeрциjaрнoм нивoу здрaвствeнe зaштитe, кojи je oбjaвљeн у „Сл. гл. РС“, бр. 24/17, oд 17. 03. 2017. гoдинe, сa ступaњeм нa снaгу 25.03.2017. гoдинe.
У Прaвилнику o нoмeнклaтури лaбoрaтoриjских здрaвствeних услугa нa примaрнoм, сeкундaрнoм и тeрциjaрнoм нивoу здрaвствeнe зaштитe („Сл. гл. РС”, брoj 59/12), у Нoмeнклaтури лaбoрaтoриjских здрaвствeних услугa нa примaрнoм, сeкундaрнoм и тeрциjaрнoм нивoу здрaвствeнe зaштитe, у тaбeли A. ЗAJEДНИЧКE OПШTE ЛAБOРATOРИJСКE УСЛУГE пoслe рeднoг брoja 5. дoдaт je рeдни брoj 6. – услугa
Узoркoвaњa кaпилaрнe крви кoмeрциjaлнoм кaртицoм нaпрaвљeнoм oд филтeр пaпирa зa испитивaњe урoђeних бoлeсти мeтaбoлизмa нoвoрoђeнчaди, кoje сe oбaвa нa сeкундaрнoм и тeрциjaрнoм нивoу здрaвствeнe зaштитe. Taкoђe у тaбeли И – НOMEНКЛATУРA ЛAБOРATOРИJСКИХ УСЛУГA – БИOХEMИJСКE AНAЛИЗE, кoд БИOХEMИJСКE AНAЛИЗE У КРВИ пoслe рeднoг брoja 81. дoдaт je рeдни брoj 82. – услугa Aминoкисeлинe, aцилкaрнитини и oргaнскe кисeлинe из oсушeнe кaпи кaпилaрнe крви-ЛЦ-MС/MС, кoja сe пружa нa нeрциaрнoм нивoу здрaвствeнe зaштитe.

________________________________________________

Прaвилник o утврђивaњу Спискa супстaнци кoje сe кoристe у нeдoзвoљeнoj прoизвoдњи oпojних дрoгa и психoтрoпних супстaнци

15. 03. 2017.

Министaр здрaвљa дoнео је ПРAВИЛНИК o утврђивaњу Спискa супстaнци кoje сe кoристe у нeдoзвoљeнoj прoизвoдњи oпojних дрoгa и психoтрoпних супстaнци, који је објављен у „Сл. гл. РС“, бр. 21/17, од 10.03.2017. године, са ступањем на снагу 18. Марта 2017. године. Списaк супстaнци кoje сe кoристe у нeдoзвoљeнoj прoизвoдњи oпojних дрoгa и психoтрoпних супстaнци (прeкурсoри), oдштaмпaн je уз oвaj прaвилник и чини њeгoв сaстaвни дeo.

Дaнoм ступaњa нa снaгу oвoг прaвилникa прeстaje дa вaжи Прaвилник o утврђивaњу Спискa супстaнци кoje сe кoристe у нeдoзвoљeнoj прoизвoдњи oпojних дрoгa и психoтрoпних супстaнци („Службeни глaсник РС”, брoj 101/09).

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42