П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 48  - 09.06.2023.


Влада

1.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за културу
2.УРЕДБА о изменама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у облику накнаде за обављање услуга од општег економског интереса
3.УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи која се додељује у облику гаранције
4.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о државном стручном испиту
5.УРЕДБА о Ценовнику одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну 2023/2024. годину
6.НАЦИОНАЛНА АРХИТЕКТОНСКА СТРАТЕГИЈА за период од 2023. до 2035. године
7.ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини
8.ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Куманову, Република Северна Македонија
9.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за квалитет
10.ОДЛУКА о допуни и измени Одлуке о образовању Савета за међугенерацијску сарадњу и солидарност
11.ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за унапређење положаја Рома и Ромкиња
12.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
13.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
14.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
15.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
16.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
17.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
18.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
19.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
20.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
21.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
24.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра рударства и енергетике
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашње и спољне трговине
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
32.РЕШЕЊЕ о именовању председника Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
33.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Службе за управљање кадровима
34.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Службе за управљање кадровима
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
37.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању заменика председника Кадровске комисије
38.РЕШЕЊЕ о престанку функције члана Управног одбора Правосудне академије
39.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Правосудне академије
40.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
41.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић” у Београду
42.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић” у Београду
43.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за рударство и металургију Бор
44.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за рударство и металургију Бор
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за примену науке у пољопривреди у Београду
46.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за примену науке у пољопривреди у Београду
47.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”
48.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”
49.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана – представника Владе у Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца
50.РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Куманову, Република Северна Македонија
51.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
52.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
53.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде
54.РЕШЕЊЕ о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
55.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2023. годину
56.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај привредног друштва „Енерго-Зеленаˮ д.о.о. Инђија за 2022. годину
57.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2022. годину
58.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Правилник о раду Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу Београд
59.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Припрема за деловање у несрећама – обезбеђивање минималних хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова Црвеног крста за деловање у несрећама – 2023. година”
60.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд
61.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
62.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Лесковца, Република Србија и општине Аристотелис, Општинске заједнице Јерисос, Република Грчка
63.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5079/2023
64.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 465-5081/2023
65.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5084/2023
66.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4793/2023
67.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4803/2023
68.РЕШЕЊЕ о утврђивање јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4804/2023
69.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4811/2023
70.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4794/2023
71.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4801/2023
72.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4802/2023
73.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4805/2023
74.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4814/2023
75.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљавањем права трајне службености пролаза и привременог заузећа непокретности

Министарства

76.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
77.ПРАВИЛНИК о техничким захтевима за бетон
78.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Сталаћ–Краљево на животну средину
79.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Јагодина 4 – ТС Стењевац на животну средину
80.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 350-1/23
81.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 350-2/23
82.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 350-3/23
83.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 350-4/23
84.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 350-5/23
85.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 350-6/23
86.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 350-7/23

Правосуђе

87.ПРАВИЛНИК о спровођењу и вредновању разговора са кандидатима за избор судије
88.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда
89.ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства

Народна банка

90.ОДЛУКА о измени Одлуке о адекватности капитала банке
91.ОДЛУКА о измени Одлуке о извештавању банака

Други државни органи и државне организације

92.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0270/22-11

Друге организације

93.ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за предшколске установе чији је оснивач град Београд
94.ОДЛУКА о висини трoшкoвa прикључeњa нa систeм зa дистрибуциjу прирoднoг гaсa
95.АНЕКС 16 Уговора о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
96.УГОВОР о наплати и расподели јединствене накнаде
97.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.o.o. Београд

________________________________________________

 Број 47  - 08.06.2023.


Влада

1.УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о електронском фактурисању
3.ПРАВИЛНИК о утврђивању Листе српских стандарда из области опште безбедности производа
4.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности заменика директора Здравственог центра Ваљево
5.РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада

Други државни органи и државне организације

6.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
7.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива

Друге организације

8.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 46  - 07.06.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е-761)
2.СТРАТЕГИЈА нискоугљеничног развоја Републике Србије за период од 2023. до 2030. године са пројекцијама до 2050. године
3.АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Програма за сузбијање сиве економије 2023–2024

Министарства

4.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести – (ступа на снагу 15. јуна 2023.) здравство – Здравство
5.ПРАВИЛНИК о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
6.НАРЕДБА о измени Наредбе о предаји нерегистрованог оружја и муниције

Други државни органи и државне организације

7.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја

________________________________________________

 Број 45  - 02.06.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години
2.УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за улагање у секторе од значаја за достизање нулте стопе емисије гасова са ефектом стаклене баште
3.УРЕДБА о тржишној премији и ФИД-ин тарифи
4.УРЕДБА о квоти у систему тржишне премије за соларне електране
5.УРЕДБА о преузимању балансне одговорности и моделу уговора о преузимању балансне одговорности
6УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о звањима у Управи за извршење кривичних санкција
7.ОДЛУКА о максимално понуђеној цени за електричну енергију за потребе аукција у систему тржишне премије
8.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда Краљево – Рашка – Нови Пазар
9.ОДЛУКА о образовању Националног савета за развој туризма Републике Србије
10.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за подршку менталном здрављу и сигурности младих
11.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”
12.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за бригу о породици и демографију
13.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра спољних послова
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
24.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
26.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
27.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
35.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
36.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
37.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
38.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
39.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и вoдопривреде
40.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
41.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Генералног секретара Владе
42.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Генералног секретара Владе
43.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Филмског центра Србије
44.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Филмског центра Србије
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
46.РЕШЕЊЕ о именовању директора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
47.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Историјског музеја Србије
48.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Историјског музеја Србије
49.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Галерије уметности у Приштини
50.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Галерије уметности у Приштини
51.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Архива Косова и Метохије
52.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Архива Косова и Метохије
53.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Архива Косова и Метохије
54.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Архива Косова и Метохије
55.РЕШЕЊЕ о именовању српског дела Мешовите комисије за праћење примене Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничког граничног прелаза Миратовац–Лојане
56.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
57.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4617/2023
58.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4621/2023
59.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4622/2023
60.РЕШЕЊЕ о изменама Решења о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Еквадор у Савезној Републици Југославији са седиштем у Београду
61.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2023. годину
62.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2023. годину
63.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за 2022. годину
64.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о раду АД Аеродром Никола Тесла Београд
65.РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
66.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
67.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
68.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности
69.ЗАКЉУЧАК Владе 24 број 119-4521/2023
70.ЗАКЉУЧАК Владе 24 број 119-4523/2023

Министарства

71.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља
72.ПРАВИЛНИК о минималним критеријумима спровођења енергетског прегледа
73.ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за машине за прање судова у домаћинству
74.ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за машине за прање веша у домаћинству и машине за прање и сушење веша у домаћинству
75.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о обрасцима у поступку остваривања права на новчану социјалну помоћ
76.ПРАВИЛНИК о измени и допунaмa Правилника о кућном реду посебног одељења за издржавање казне затвора за кривична дела организованог криминала
77.ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о расподели средстава
78.РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
79.PЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Ваљево
80.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака

Правосуђe

81.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-600/2023-01
82.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-737/2023-01
83.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-739/2023-01
84.OДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-748/2023-01
85.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-749/2023-01
86.ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 119-05-737/2023-01
87.ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-11/2023-01
88.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Бору

Други државни органи и државне организације

89.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у мају 2023. године

Локална самоуправа

90.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило”, Чачак
91.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
92.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор”, Обреновац

________________________________________________

 Број 44  - 31.05.2023.


Влада

1.УРЕДБА о измени Уредбе о платама полицијских службеника
2.ОДЛУКА председника Владе 01 број 035-00-9/2023
3.ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду

Министарства

4.ПРАВИЛНИК о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса
5.РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
6.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности директора Библиотеке града Београда
7.РЕШЕЊЕ о именовању директора Библиотеке града Београда
8.РЕШЕЊЕ о исправци грешке у Одлуци о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре
9.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 341-1/23
10.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 341-2/23

Правосуђе

11.ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу

Други државни органи и државне организације

12.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

Друге организације

13.ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе
14.ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе
15.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе
16.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе

Локална самоуправа

17.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Жабаљ
18.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ”, Жабаљ

________________________________________________

 Број 43  - 26.05.2023.Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2023. години
2.УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2023. години
3.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања
4.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама
5.УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи учесницима на тржишту који обављају делатност у сектору ваздушног саобраћаја
6.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
7.УРЕДБА о врстама података, органима и организацијама и другим физичким и правним лицима која достављају податке за израду националног инвентара гасова са ефектом стаклене баште
8.УРЕДБА о моделу уговора о фид-ин тарифи за продају електричне енергије произведене у микро-когенерацијској јединици или малој когенерацији
9.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Плану мреже здравствених установа
10.УРЕДБА о ограничењу висине цена основних животних намирница
11.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
12.ОДЛУКА о образовању Републичке комисије за капиталне инвестиције
13.ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Савета за питања старости и старења
14.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара
15.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
16.РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Вануату у Републици Србији
17.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2023. годину
18.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Нови Сад – Гас” д.о.о. за 2023. годину
19.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа „Срећно” у Ћуприји о обављању друге делатности
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између Градске општине Стари град у Београду, Република Србија и града Дуђијангјен, провинција Сечуан, Народна Република Кина
21.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4575/2023
22.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4576/2023
23.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4577/2023
24.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4578/2023
25.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4580/2023
26.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4582/2023
27.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4596/2023
28.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4598/2023
29.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4331/2023
30.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4480/2023
31.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4485/2023
32.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4489/2023
33.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4493/2023
34.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4332/2023
35.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4333/2023
36.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4334/2023
37.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4335/2023
38.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4336/2023
39.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4482/2023
40.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4487/2023
41.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4488/2023
42.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4491/2023

Министарства

43.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова
44.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Ваљево
46.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Ваљево
47.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Ваљево
48.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности директора Народне библиотеке „Радислав Никчевић” у Јагодини
49.РЕШЕЊЕ о именовању директора Народне библиотеке „Радислав Никчевић” у Јагодини
50.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака

Уставни суд

51.ОДЛУКА Уставног суда број IУз-299/2018

Правосуђе

52.ОДЛУКА о избору председника Виског савета судства
53.ОДЛУКА о избору потпредседника Виског савета судства
54.ОДЛУКА о престанку функције председнику Вишег суда у Београду
55.ОДЛУКА о престанку функције председника Прекршајног суда у Нишу
56.ОДЛУКА о престанку функције председнику Трећег основног суда у Београду
57.ОДЛУКА о престанку функције председника Основног суда у Сомбору
58.ОДЛУКА о престанку судијске функције и функције председника суда Основног суда у Бујановцу
59.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-593/2023-01
60.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-605/2023-01
61.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-618/2023-01
62.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-619/2023-01
63.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1090/2022-01

Народна банка Србије

64.ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ за годину завршену 31. децембра 2022. године

Други државни органи и државне организације

65.РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности
66.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2023. године

Друге организације

67.ОДЛУКА о накнадама за коришћење Споменика природе „Парк Буковичке Бање”
68.ТАРИФА о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката
69.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
70.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
71.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA Tobacco д.o.o. Београд

Локална самоуправа

72.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација“, Пожаревац

________________________________________________

 Број 42  - 19.05.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма доделе бесповратних средстава за организовање манифестације под називом „Михољски сусрети селаˮ за 2023. годину
2.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
3.УРЕДБА o изменама и допуни Уредбе о утврђивању Годишњег програма развоја саветодавних послова у пољопривреди за 2023. годину
4.УРЕДБА o измени Уредбе о утврђивању Програма финансијске подршке пољопривредним произвођачима сунцокрета рода 2022. године
5.УРЕДБА о измени Уредбе о ванредној интервентној мери подршке произвођачима кондиторских производа за откуп млека у праху
6.ОДЛУКА о измени Одлуке o одређивању пољопривредних и прехрамбених производа за које се плаћа посебна дажбина при увозу и утврђивању износа посебне дажбине
7.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене са елементима детаљне регулације за магистрални гасовод МГ 14 ГРЧ Орљане - Лесковац - Врање - граница са Републиком Северном Македонијом
8.ОДЛУКА о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за реализацију пројекта изградње високог објекта у блоку између улица Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске у Београду
9.ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о образовању Фонда за младе таленте Републике Србије
10.ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Чонбури, Краљевина Тајланд
11.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
12.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
13.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
22.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
23.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финaнсија
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности комесара Комесаријата за избеглице и миграције
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Канцеларије за дуално образовање и Национални оквир квалификација
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности заменика директора Канцеларије за Косово и Метохију
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
32.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља Исток
33.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Исток
34.РЕШЕЊЕ o разрешењу председника, чланова и вршилаца дужности чланова Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије „ИНЕПˮ у Београду
35.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за примену нуклеарне енергије „ИНЕПˮ у Београду
36.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
37.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за технологију нуклеарних и других минералних сировина у Београду
38.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
39.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за мултидисциплинарна истраживања у Београду
40.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
41.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за криминолошка и социолошка истраживања у Београду
42.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за информационе технологије Крагујевац
43.РЕШЕЊЕ o именовању председника и чланoвa Управног одбора Института за информационе технологије Крагујевац
44.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Историјског института у Београду
45.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Историјског института у Београду
46.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Института за шумарство у Београду
47.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института шумарство у Београду
48.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
49.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за молекуларну генетику и генетичко инжењерство у Београду
50.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за упоредно право у Београду
51.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за упоредно право у Београду
52.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за медицинска истраживања у Београду
53.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института медицинска истраживања у Београду
54.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
55.РЕШЕЊЕ о именовању председника и члана Управног одбора Акредитационог тела Србије
56.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности директора Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац”, Нова Варош
57.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац”, Нова Варош
58.РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Чонбури, Краљевина Тајланд
59.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4173/2023
60.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4299/2023
61.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4300/2023
62.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4302/2023
63.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4303/2023
64.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи програм пословања Јавног предузећа „Нуклеарни објекти Србије” за 2023. годину
65.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања привредног друштва „Енерго-Зеленаˮ д.о.о. Инђија за 2023. годину
66.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Пошта Србије” за 2023. годину
67.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Емисиона техника и везе” за 2022. годину
68.РЕШЕЊЕ о расподели вишка прихода над расходима Агенције за квалификације према редовном годишњем финансијском извештају за 2022. годину
69.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о смањењу основног капитала Привредног друштва за приређивање сајмова и изложби „Београдски сајам” д.о.о. Београд
70.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о раду Друштва с ограниченом одговорношћу „Резерват Увац”, Нова Варош
71.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве ,05 број 401-4283/2023
72.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4284/2023
73.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4285/2023
74.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4286/2023
75.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности
76.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-3102/2023
77.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-4166/2023-1
78.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 05 број 465-4167/2023

Министарства

79.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2023. годину
80.ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма пострегистрационе контроле средстава за заштиту биља за 2023. годину
81.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за мрежу електроенергетских водова на потесу ХЕ Ђердап 1, ТЕ „Дрмно”, производни рударски системи у Мајданпеку и Бору на животну средину
82.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома здравља Лучани
83.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Лучани
84.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома здравља Уб
85.РЕШЕЊЕ о именовању директора Дома здравља Уб
86.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Свети Ђорђе“ Топола
87.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Свети Ђорђе” Топола
88.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Коцељева
89.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Коцељева
90.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 298-2/23
91.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 298-3/23
92.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 298-4/23
93.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 298-5/23
94.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 298-6/23

Други државни органи и државне организације

95.УПУТСТВО за оцењивање усклађености државне помоћи за заштиту животне средине и у сектору енергетике

Локална самоуправа

96.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Урбанизам” Завод за урбанизам Нови Сад

________________________________________________

 Број 41  - 18.05.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о Списку класификованих супстанци

________________________________________________

 Број 40  - 17.05.2023.


Министарства

1.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о класификацији, паковању, обележaвању и оглашавању хемикалије и одређеног производа у складу са Глобално хармонизованим системом за класификацију и обележавање УН
2.ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци
3.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа

Уставни суд

4.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-12617/2019

Правосуђе

5.ОДЛУКА о избору председника и потпредседника Високог савета тужилаштва
6.ОДЛУКА о наставку обављања јавнотужилачке функције
7.ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу
8.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 33776/20, Пајтић против Србије
9.ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 21687/22, Величковић и други против Србије

Други државни органи и државне организације

10.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања

Друге организације

11.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Philip Morris Operations a.д. Ниш
12.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 39  - 12.05.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2023. годину
2.УРЕДБА о утврђивању Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма за 2023. годину
3.УРЕДБА o измени и допуни Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања у области производње прехрамбених производа
4.УРЕДБА o изменама и допунама Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања
5.УРЕДБА о изменама Уредбе о правилима и условима за доделу помоћи мале вредности (de minimis помоћи) за обављање услуга од општег економског интереса
6.ОДЛУКА о утврђивању Националне контролне листе наоружања и војне опреме
7.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о највишим ценама лекова за употребу у хуманој медицини чији је режим издавања на рецепт
8.ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда, аутопут Е-75 Београд – Ниш (петља „Пожаревац”) – Пожаревац – Велико Градиште – Голубац
9.ОДЛУКА о образовању Савета за спречавање вршњачког насиља
10.ОДЛУКА о образовању Радне групе за безбедност деце на интернету
11.ОДЛУКА о образовању Радне групе за подршку менталном здрављу и сигурности младих
12.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог
13.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству здравља
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
16.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра омладине и спорта
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спорта
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности генералног секретара Министарства спољних послова
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о породици и демографију
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за бригу о селу
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства науке, технолошког развоја и иновација
22.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
23.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
24.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Републичке дирекције за воде у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
27.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
28.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај директора Агенције за заштиту животне средине у Министарству заштите животне средине
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за заједничке послове републичких органа
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и електронску управу
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Републичког геодетског завода
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
37.РЕШЕЊЕ о измени и допуни Решења о именовању председника, потпредседника и чланова Савета за одбрамбену индустрију
38.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Криминалистичко-полицијског универзитета
39.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Савета Факултета заштите на раду у Нишу Универзитета у Нишу
40.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Факултета заштите на раду у Нишу Универзитета у Нишу
41.РЕШЕЊЕ о именовању чланова Савета Технолошког факултета у Лесковцу Универзитета у Нишу
42.РЕШЕЊЕ о разрешењу члана Надзорног одбора Архива Југославије
43.РЕШЕЊЕ о именовању члана Надзорног одбора Архива Југославије
44.РЕШЕЊЕ о именовању директора Сточарско-ветеринарског центра за репродукцију и вештачко осемењавање „Велика Плана” са седиштем у Великој Плани
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа „Србијагас” Нови Сад
46.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3930/2023
47.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-3998/2023
48.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе” за 2022. годину
49.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити „Државна лутрија Србије” д.о.о. Београд за 2022. годину
50.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
51.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Лебане, Република Србија са општином Вила Нова де Појарес, Република Португалија
52.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Крагујевца, Република Србија са општином Будва, Црна Гора
53.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између општине Трговиште, Република Србија са општином Трговиште, Румунија
54.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4053/2023
55.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4054/2023
56.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4055/2023
57.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4063/2023
58.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4091/2023
59.ИСПРАВКА Решења о постављењу вршиоца дужности помоћниика министра привред

Министарства

60.ПРАВИЛНИК о измени Правилника о облику, садржини, начину подношења и попуњавања декларација и других образаца у царинском поступку
61.ПРАВИЛНИК о утврђивању Годишњег програма основних геолошких истраживања за 2023. годину
62.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о утврђивању Плана издавања пригодних поштанских марака и мотива редовних издања поштанских марака
63.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда Краљево – Рашка – Нови Пазар на животну средину
64.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене за пројекат БеоГрид 2025 на животну средину
65.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигарете и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 305-1/23
66.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 190-3/23
67.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 190-4/23
68.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 190-5/23
69.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 190-6/23
70.РЕШЕЊЕ о разврставању у резани дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 190-7/23

Правосуђе

71.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 19933/17, Матовић и Матовић против Србије
72.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 40825/15, Алексић против Србије
73.OДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 13353/19, Аксић против Србије
74.ОДЛУКА Европског суда за људска права по представци број 4122/15, Магазин против Србије
75.ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 21758/22 и 2 друге, Денћан и други против Србије
76.ПРЕСУДА Европског суда за људска права по представци број 43674/16, Радоњић и Ромић против Србије

Народна банка Србије

77.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о условима и начину обављања мењачких послова
78.ОДЛУКА о изменама и допуни Одлуке о ближим условима и начину вршења контроле мењачког пословања

Републичка изборна комисија

79.РЕШЕЊЕ о додели мандата чланова Националног савета албанске националне мањине

Други државни органи и државне организације

80.ПРАВИЛНИК о техничким условима подсистема инфраструктура
81.ПРАВИЛНИК о одржавању горњег и доњег строја железничких пруга
82.ПРАВИЛНИК о измени и допунама Правилника о условима које морају испуњавати радионице за одржавање железничких возила
83.ИНДЕКСИ потрошачких цена за април 2023. године

Друге организације

84.ОДЛУКА о висини трошкова прикључења на систем за дистрибуцију природног гаса, ЈКП Топлана Шабац, Шабац
85.ПРАВИЛА о раду система за транспорт нафте нафтоводом Транснафта АД Панчево
86.MАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JT International а.д. Сента

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42