СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


04.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији
Министарство финансија објавило је на свом сајту Нацрт закона о изменама и допунама Закона о пореском поступку и пореској администрацији.
Сугестије и примедбе могу да се доставе Министарству финансија - Сектор за фискални систем, путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, најкасније до 10. октобра 2019. године, до 15.30 сати.

ВЕСТИ


Почео нови шестогодишњи циклус спољашњег вредновања рада установа доуниверзитетског образовања
Други циклус спољашњег вредновања рада установа доуниверзитетског образовања почео је 1. октобра 2019. године. У наредних шест година биће вредноване све предшколске установе, основне и средње школе, а у односу на критеријуме успешности, установе ће добити независну процену о квалитету рада у кључним областима деловања.
Након првог циклуса вредновања извршене су анализе националног оквира квалитета и методологије вредновања, а резултат су унапређени стандарди и показатељи квалитета, нова мерила и норме за процену.
Сврха спољашњег вредновања је да се, давањем објективне и свеобухватне процене, помогне установи да одреди приоритете у даљем развоју.

Објављен Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке
У складу са Законом о бесплатној правној помоћи, чија је примена почела 1. октобра, на интернет презентацији Министарства правде објављен је Регистар пружалаца бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке.
Регистар ће у наредном периоду бити редовно ажуриран.
Према Закону, Регистар води Министарство правде, као јединствену јавну електронску базу података, а грађани у тој бази могу да остваре увид у податке о адвокатима, локалним самоуправама, јавним бележницима, удружењима, правним факултетима и посредницима, који, према Закону, пружају бесплатну правну помоћ и бесплатну правну подршку.
Више о овој теми можете прочитати овде .

________________________________________________
03.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављенa су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 70 од 2.10.2019,
- Службени лист АП Војводине, број 41 од 25.9.2019,
- Службени лист Града Београда, број 80 од 24.9.2019. и
- Службени лист Града Београда, број 81 од 25.9.2019. године.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица
На сајту Министарства финансија објављен је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезу на добит правних лица са Образложењем.
Сугестије и примедбе могу да се доставе Министарству финансија - Сектор за фискални систем, путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, најкасније до 6. октобра 2019. године, до 15,30 сати.

Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара
На сајту Министарства финансија објављен је Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара.
Сугестије и примедбе могу да се доставе Министарству финансија - Сектор за фискални систем, путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs, најкасније до 6. октобра 2019. године, до 15,30 сати.

________________________________________________
02.10.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављен je „Службени гласник РС”, број 69 од 27.9.2019. године.

ВЕСТИ


Јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи
Национална академија за јавну управу објавила је јавни позив за акредитацију реализатора програма стручног усавршавања у јавној управи.
На јавни позив могу са јавити кандидати (физичка лица) који испуњавају услове за селекцију реализатора који су наведени у позиву.
Пријаве на јавни позив се подносе у електронском облику путем Портала еУправе на линку.
Рок за пријаву на јавни позив је 30 дана од дана објављивања на интернет презентацији Националне академије.

________________________________________________
30.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављен је Службени гласник РС, број 69 од 27.9.2019. године.

________________________________________________
27.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС – Просветни гласник, број 14 од 26.9.2019. и
- Службени лист АП Војводине, број 40 од 18.9.2019. године.

Објављени су Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, као и Нацрт закона о изменама и допунама Закона порезу на добит правних лица.
На сајту Министарства финансија објављени су Нацрт закона о изменама и допунама Закона о порезима на употребу, држање и ношење добара, као и Нацрт закона о изменама и допунама Закона порезу на добит правних лица.
Сугестије и примедбе могу да се доставе Министарству финансија - Сектор за фискални систем, путем електронске поште на адресу: fiskalni.sektor@mfin.gov.rs .најкасније до 6. октобра 2019. године, до 15,30 сати.

Нова конта у Контном плану за буџетски систем
Правилник о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски допуњен је новим субаналитичким контима на којима ће се од 3.10.2019. године евидентирати боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе, и новчане казне у фиксном износу, на основу прекршајног налога по Закону о заштити података о личности. Измењен је и опис субаналитичког конта на ком се евидентирају приходи установа социјалне заштите који се остварују по основу учешћа корисника, односно сродника у цени услуге.

Измене у платном промету у оквиру консолидованог рачуна трезора
Изменом Правилника о начину и поступку обављања платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора, која ступа на снагу 3.10.201. године, корисници јавних средстава Управи за трезор више не подносе налог за пренос на терет трасата за наплату чекова, ближе су дефинисани посебни корисници јавних средства којима не може да се врши пренос средстава од стране трећих лица на подрачуне отворене код Управе за трезор, уз рекламацију везану за Захтев за повраћај или прекњижење погрешно извршеног платног налога пружалац платних услуга више не може да доставља копију налога уплатиоца као доказ о насталој грешци, и промењен је начин поступања у случају када Управа погрешно изврши трансфер одобрења у корист подрачуна, односно рачуна који се воде у Управи или код других пружаоца платних услуга.
Детаљније у Буџетском рачуноводству 20/19.

Нови рачуни за уплату јавних прихода
Изменом Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна, које су у примени од 3.10.2019. године, допуњен је План рачуна за уплату јавних прихода рачуном на који ће се уплаћивати боравишна такса, по решењу надлежног органа јединице локалне самоуправе, као и рачуном за уплату новчаних казни у фиксном износу на основу прекршајног налога по Закону о заштити података о личности. Прописана је и обавеза корисницима буџетских средстава да свакодневно врше пренос средства са рачуна за обједињену наплату јавних прихода на рачуне за уплату јавних прихода, а у случају да не изврше пренос, распоред средства ће извршити Управа за трезор.
Детаљније у Буџетском рачуноводству бр. 20/19.

ВЕСТИ


Инструкција о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику
Министар државне управе и локалне самоуправе донео је 8. августа 2019. године Правилник о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управнопм постуку.
Инструкцијa за примену Правилника има за циљ да се усмери начин поступања овлашћених службених лица у државним органима и организацијама, органима и организацијама аутономне покрајине, органима и организацијама јединица локалне самоуправе, установама, јавним предузећима, посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција и правним и физичким лицима којима су поверена јавна када врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара и евиденција у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.
Инструкција се односи на период док надлежни орган, односно Канцеларија за информационе технологије и електронску управу не успостави модул на Порталу еУправа који омогућава одабир Начина коришћења података у поступку и подношење електронског захтева за приступ подацима из регистра у електронском облику.

Kонкурс за суфинансирање пројеката за промовисање културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату, као и формулар за пријаву.
Министарство културе и информисања расписалo је Конкурс за суфинансирање пројеката за промовисање културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату.
Конкурс траје до 25.10.2019. године.
Више о праву учешћа, критеријумима учешћа и вредновања пројекта можете прочитати овде.

________________________________________________
26.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Oбјављена су следећа службена гласила:
- Службени гласник РС, број 68 од 25.9.2019,
- Службени лист Града Новог Сада, број 44 од 18.9.2019. и
- Службени лист Града Новог Сада, број 45 од 19.9.2019. године.

ВЕСТИ


Одржан округли сто у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији
Министарство државне управе и локалне самоуправе и СКГО одржали су округли сто у оквиру јавне расправе о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о територијалној организацији којем је присуствовало око 30 представника локалних самоуправа.
Истакнута је потреба за изменом и допуном овог закона који уређује територијалну организацију Републике Србије, општина и градова, називе насељених места и катастерских општина, јер важећи закон не одговара реалном стању.
На измени овог закона ради посебна радна група коју чине, поред представника Министарства, и представници СКГО, Кабинета председнице Владе Србије, Републичког геодетског завода, Републичког завода за статистику и других државних органа.
Јавна расправа о Нацрту овог закона траје до 30. септембра.

Инструкција о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику
Министар државне управе и локалне самоуправе донео је 8. августа 2019. године Правилник о начину на који органи врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управнопм постуку.
Инструкцијa за примену Правилника има за циљ да се усмери начин поступања овлашћених службених лица у државним органима и организацијама, органима и организацијама аутономне покрајине, органима и организацијама јединица локалне самоуправе, установама, јавним предузећима, посебним органима преко којих се остварује регулаторна функција и правним и физичким лицима којима су поверена јавна када врше увид, прибављају, обрађују и уступају, односно достављају податке о чињеницама о којима се води службена евиденција из регистара и евиденција у електронском облику, а који су неопходни за одлучивање у управном поступку.
Инструкција се односи на период док надлежни орган, односно Канцеларија за информационе технологије и електронску управу не успостави модул на Порталу еУправа који омогућава одабир Начина коришћења података у поступку и подношење електронског захтева за приступ подацима из регистра у електронском облику.

Kонкурс за суфинансирање пројеката за промовисање културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату, као и формулар за пријаву.
Министарство културе и информисања расписалo је Конкурс за суфинансирање пројеката за промовисање културе и уметности Републике Србије у иностранству у дигиталном формату.
Конкурс траје до 25.10.2019. године.
Више о праву учешћа, критеријумима учешћа и вредновања пројекта можете прочитати овде.

________________________________________________
25.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ


Просечна зараде за јул 2019. године износи 55.042 динара нето
Републички завод за статистику Србије објавио је податке о просечним зарадама по запосленом за јул 2019. године који износе 76.056 динара, тј. 55.042 динарa без пореза и доприноса. Индекс просечне зараде за месец јул 2019. године у односу на претходни месец износи 103,0; индекс просечне зараде без пореза и доприноса у односу на претходни месец износи 102,8. Просечна зарада за август 2019. године биће објављена 25. октобра 2019. године.

________________________________________________
24.09.2019.

ЗАКОНОДАВСТВО, ПРОПИСИ

Данас нема новообјављених службених гласила.

ВЕСТИ


Отворена 24. конференција ICARUS-а
Министарство културе и информисања Владе Републике Србије саопштило је да је синоћ почела 24. конференција ICARUS-а, међународног удружења које окупља више од 180 архивских, универзитетских, научноистраживачких и библиотечких институција из читаве Европе.
Oвогодишњи скуп jе на тему „Архиви и архивско истраживање у дигиталном окружењу“,
Током скупа биће предстaвљена делатност ове организације и њених чланова на пројектима у области дигиталне обраде, заштите и презентације архивске грађе, који се делом реализују у оквиру програма Европске комисије, између осталих Horizon 2020 и Creative Europe.
Организатор конференције је Филозофски факултет у Београду у сарадњи са Историјским архивом Београда, а трајаће до 25. септембра на више локација у Београду.

Фестивал документарног филма „Европска сарадња: филмска прича“
Министарство за европске интеграције Владе Републике Србије саопштило је да ће тродневни фестивал документарног филма „Европска сарадња: филмска прича“, бити одржан у Центру за културу „Влада Дивљан“, од 25. до 27. септембра, поводом Дана европске територијалне сарадње.
Филмови ће бити приказивани у термину од 20 часова, а улаз на све пројекције је слободан.
Спровођење ових пројеката доприноси јачању и развоју локалних заједница и пограничних региона наше земље у важним секторима: инфраструктури, здравству, образовању, научно-технолошком развоју, привреди, туризму, заштити животне средине и посебно култури, наводи се у саопштењу.

________________________________________________

У току ...
XIII ГОДИШЊА КОНФЕРЕНЦИЈА
БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА


13.12.2019. године,
(петак)
Београд, Сава ЦентарПрактикум
„РЕГИСТРОВАЊЕ ФАКТУРА
У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА” (друго, допуњено издање, мај 2018)
Детаљније »

ПРИРУЧНИК ЗА ЈАВНЕ
НАБАВКЕ (са CD-ом)
Детаљније »

НОВИ КОНТНИ ПЛАН ЗА
БУЏЕТСКИ СИСТЕМ
Детаљније »

Практикум
„ПРИМЕНА ЗАКОНА О
ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ”
Детаљније »

АНАЛИТИЧКИ КОНТНИ
ОКВИР ЗА ДРУГА
ПРАВНА ЛИЦА
Детаљније »

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО - ПРИМЕРИ КЊИЖЕЊА
(IV издање)
Детаљније »

Остала издања »

Генерише XML фајл без посебног софтвера

Детаљније »

ПДВ СОФТВЕРСКА АПЛИКАЦИЈА

(ПОПДВ и ПППДВ пореска евиденција са обрасцима)


Детаљније>>

НАРУЏБЕНИЦА
ПОДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 15-16/2019.


» Садржај «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 15-16/2019.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
број 15-16/2019.


» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана
011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737

Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42