СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
 Добродошли на сајт „Образовног информатора“
 

АКТУЕЛНО У ЈАВНОМ СЕКТОРУ


ПОСЛОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

27. 12. 2017.

• Просечна нето зарада без пореза и доприноса у Србији исплаћена у новембру ове године износила је 47.575 динара и за 1,5% је номинално и реално била већа него претходног месеца. Просечна бруто зарада била је 65.609 динара, што је за 1,6% номинално и реално више него у октобру. У односу на новембар 2016. године просечна нето и бруто зарада номинално је већа за 4%, а реално за 1,2%.

• За први јавни позив из ИПАРД фондова за српску пољопривреду намењено је укупно 175 милиона евра, а Министарство пољопривреде обезбеђује још 50 милиона евра.• Министарство културе и информисања Републике Србије је крајем Децембра 2017. расписало конкурс за пројекат „Градови у фокусу” који је у протеклом периоду изазвао велико интересовање локалних самоуправа. У протекле две године за 16 градова које је обухватио овај пројекат издвојено је укупно 290.000.000 динара. Министарство такође је најавило да ће конкурси за савремено стваралаштво за 2018. годину бити расписани средином јануара у више области: књижевност, музика, позориште и уметничка игра, кинематографија, ликовно стваралаштво, културне делатности деце и за децу и младе, културне делатности националних мањина и културне делатности особа са инвалидитетом.


• Према информацијама из Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, очекује се да ће најкасније у мају 2018. отпочети изградња првих 400.000 метара квадратних јефтиних станова за војску, полицију и службе безбедности у више градова у Србији, као и да ће ти станови у потпуности бити у складу са европским стандардима.

________________________________________________

КРОЗ ПРОПИСЕ

27. 12. 2017.

________________________________________________

Прописи за пословање појединих делатности

27. 12. 2017.

- Одлука о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину – „Сл. гл. РС” бр. 111 од 11.12.2017. (ступила на снагу 19. децембра 2017)

ПОКРАЈИНСКА АУТОНОМИЈА И ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

- Покрајинска уредба о максималном броју запослених на неодређено време у систему Аутономне покрајине Војводине за 2017. годину – „Сл. лист АП Војводине” бр. 54 од 6.12.2017. (ступила на снагу 6. децембра 2017)
- Кодекс понашања службеника и намештеника у покрајинским органима – „Сл. лист АП Војводине” бр. 54 од 6.12.2017. (ступио на снагу 14. децембра 2017)
- Закон о изменама и допунама Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе – „Сл. гл. РС” бр. 113 од 17.12.2017. (ступио на снагу 25. децембра 2017)
- Закон о платама службеника и намештеника у органима аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе – „Сл. гл. РС” бр. 113 од 17.12.2017. (ступио на снагу 25. децембра 2017, а примењује се почев од 1. јануара 2019, изузев одредаба чл. 32, 34, 35. и 39. овог закона које се примењују од дана ступања на снагу овог закона и чл. 21. и 24. овог закона које се примењују од 1. јануара 2020)
- Уредба о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години – „Сл. гл. РС” бр. 115 од 22.12.2017. (ступила на снагу 23. децембра 2017)
-
ПРОСВЕТА

- Правилник о изменама Правилника о плану уџбеника – „Сл. гл. РС – Просветни гласник” бр. 10 од 14.12.2017. (ступио на снагу 22. децембра 2017)
- Правилник о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи – „Сл. гл. РС” бр. 112 од 15.12.2017. (ступио на снагу 23. децембра 2017)
- Правилник о научним, уметничким, односно стручним областима у оквиру образовно-научних, односно образовно-уметничких поља – „Сл. гл. РС” бр. 114 од 20.12.2017. (ступио на снагу 28. децембра 2017)
- Правилник о допунама Правилника о листи стручних, академских и научних назива – „Сл. гл. РС” бр. 114 од 20.12.2017. (ступио на снагу 28. децембра 2017))
-
ЗДРАВСТВО

- Правилник о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци – „Сл. гл. РС” бр. 111 од 11.12.2017. (ступио на снагу 19. децембра 2017)
- Правилник о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести – „Сл. гл. РС” бр. 112 од 15.12.2017. (ступио на снагу 16. децембра 2017)
- Правилник о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину – „Сл. гл. РС” бр. 112 од 15.12.2017. (ступио на снагу 16. децембра 2017)
- Финансијски план Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину – „Сл. гл. РС” бр. 112 од 15.12.2017.
- Исправка Уредбе о изменама и допунама Уредбе о плану мреже здравствених установа – „Сл. гл. РС” бр. 114 од 20.12.2017.

КУЛТУРА

- Уредба о измени Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе – „Сл. гл. РС” бр. 112 од 15.12.2017. (ступио на снагу 23. децембра 2017)

ПРАВОСУЂЕ

-Закон о измени Закона о уређењу судова – „Сл. гл. РС” бр. 113 од 17.12.2017

________________________________________________

Прописи за пословање свих корисника јавних средстава

27. 12. 2017.

-Правилник о изменама и допунама Правилника о стандардном класификационом оквиру и контном плану за буџетски систем – „Сл. гл. РС” бр. 114 од 20.12.2017. (ступио на снагу 1. јануара 2018)
-Правилник о изменама и допунама Правилника o условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна – „Сл. гл. РС” бр. 114 од 20.12.2017. (ступио на снагу 1. јануара 2018)
Одлука о изменама и допунама Финансијског плана Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2017. годину – „Сл. гл. РС” бр. 114 од 20.12.2017.
-Финансијски план Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2018. годину – „Сл. гл. РС” бр. 114 од 20.12.2017.
-Одлука о изменама Финансијског плана Националне службе за запошљавање за 2017. годину – „Сл. гл. РС” бр. 115 од 22.12.2017.
Финансијски план Националне службе за запошљавање за 2018. годину– „Сл. гл. РС” бр. 115 од 22.12.2017.
-Закључак Владе о усвајању Акционог плана за спровођење Плана развоја царинске службе Републике Србије за период 2017–2020. године „Сл. гл. РС” бр. 116 од 24.12.2017.

________________________________________________

ИЗ РАДА ОБРАЗОВНОГ ИНФОРМАТОРА: Сагласност Министарства просвете за организовање семинара и стручних скупова

20. 12. 2017.


Овим вас са задовољством обавештавамо да је од 28.11.2017. ОБРАЗОВНИ ИНФОРМАТОР и званични организатор семинара и стручних скупова који се односе на нове прописе у области образовања и васпитања – на основу сагласности (Обавештење) Министарства просвете, науке и технолошког развоја, односно министра просвете, Младена Шарчевића.
Захваљујемо се на поверењу и најављујемо још успешнију сарадњу са доносиоцима најважнијих одлука за функционисање овог сегмента нашег друштва.

________________________________________________

Пословне инфромације и обавезе

20. 12. 2017.

ДОПУНА БУЏЕТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Законом о допуни Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гл. РС“, бр. 113/17), који је ступио на снагу 18.12.2017. године, створена је могућност за исплату награда и бонуса запосленима код корисника средстава буџета Републике Србије у 2017. години, која ће се моћи вршити на основу одлуке Владе.

________________________________________________

ИЗМЕЊЕН И ДОПУЊЕН СЕТ ПОРЕСКИХ ЗАКОНА

20. 12. 2017.

У "Службеном гласнику РС" бр. 113/17 објављени су следећи порески закони:

ЗAКOН O ИЗMEНAMA И ДOПУНAMA ЗAКOНA O ПOРEЗУ НA ДOДATУ ВРEДНOСT

- oдлaжe сe oбaвeзa дoстaвљaњa прeглeдa oбрaчунa ПДВ зa 1.7.2018. гoдинe,
- измeњeнe су oдрeдбe у вeзи сa пoрeским oслoбoђeњeм сa прaвoм нa oдбитaк прeтхoднoг пoрeзa oбвeзникa ПДВ зa прoмeт дoбaрa кoje путник oтпрeмa у инoстрaнствo у личнoм пртљaгу;
-обвезник ПДВ има прaвo нa oдбитaк прeтхoднoг пoрeзa зa издaткe зa исхрaну, укључуjући и пићe, зaпoслeних, oднoснo других рaднo aнгaжoвaних лицa у угoститeљским oбjeктимa oбвeзника кaдa oбвeзник пo тoм oснoву нaплaћуje нaкнaду;
- проширено право на рефундацију ПДВ физичком лицу код куповине првог стана који је предмет хипотеке, односно предмет извршења у извршном поступку.

ЗAКOН O ИЗMEНAMA И ДOПУНAMA ЗAКOНA O ПOРEЗУ НA ДOБИT ПРAВНИХ ЛИЦA
- дефинисане су врсте услуга на које се плаћа порез по одбитку,
-прoписaн je рoк зa дoстaвљaњe пoрeскe приjaвe зa пoрeз нa дoбит пo oдбитку oд три дaнa oд дaнa исплaтe прихoдa;

ЗAКOН O ИЗMEНAMA И ДOПУНAMA ЗAКOНA O ПOРEЗУ НA ДOХOДAК ГРAЂAНA
- пoвeћaн je нeoпoрeзиви изнoс кoд пoрeзa нa зaрaдe нa 15.000 динaрa;
- прeцизниje je урeђeн прeдмeт oпoрeзивaњa пoрeзoм нa дoхoдaк грaђaнa;


ЗAКOН O ИЗMEНAMA И ДOПУНAMA ЗAКOНA O ДOПРИНOСИMA ЗA OБAВEЗНO СOЦИJAЛНO OСИГУРAЊE
- Утврђена је нajнижа мeсeчна oснoвица дoпринoсa, нajвишe мeсeчнe oснoвицe дoпринoсa, нajвишe гoдишњe oснoвицe дoпринoсa и нajвишe прoцeњeнe гoдишњe oснoвицe дoпринoсa -вршиће се као изнoс чиja би примeнa билa зa цeлу кaлeндaрску гoдину и oбjaвљивaће сe jeднoм гoдишњe.

ЗAКOН O ИЗMEНAMA И ДOПУНAMA ЗAКOНA O РEПУБЛИЧКИM AДMИНИСTРATИВНИM TAКСAMA
- остао је исти број тарифних бројева 228 али је повећан број накнада које се наплаћују.

________________________________________________

Измене у Закону o роковима измирења новчаних обавеза (РИНО)

20. 12. 2017.

Изменама Закона o роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (“Сл. гл. РС”, бр. 119/12 и 68/15), уводи се обавеза регистровања фактура и других захтева за исплату, издатих од стране поверилаца у комерцијалним трансакцијама између јавног сектора и привредних субјеката, односно између субјеката јавног сектора, у којима су субјекти јавног сектора дужници.
Повериоци ће бити дужни да издате фактуре и друге захтеве за исплату, у комерцијалним трансакцијама у којима су субјекти јавног сектора дужници, пре њиховог достављања дужницима, региструју у Централном регистру фактура, који ће водити Mинистарство финансија - Управа за трезор .
Дужници, корисници јаних средстава који плаћања врше преко Управе за трезор, моћи ће да измирују новчане обавезе по фактурама и другим захтевима за исплату, само ако су оне исправно регистроване у Централном регистру фактура, што утврђују провером у том регстру.
Регистровање фактура и других захтева за исплату примењиваће се почев од 1. марта 2018. године.
Министар надлежан за послове финансија ближе уређује начин и поступак регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начин вођења и садржај централног регистра фактура.
Закон ступа на снагу 25.12.2017. године.

________________________________________________
У току ...
„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О УНУТРАШЊЕМ УРЕЂЕЊУ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
РАДНИХ МЕСТА ЗА ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ РАДНИХ МЕСТА“


Београд, просторије Образовног инфоматора,
Цара Лазара 5А
9.2.2018. (петак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          Пријава »

ПРИМЕНА ЗАКОНА О ЗАПОСЛЕНИМА
У ЈАВНИМ СЛУЖБАМА

Београд, Хотел „Палас“, Топличин венац 23
6. фебруар 2018. године (уторак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          Пријава »


Због великог интересовања отварамо нови термин за Радионицу
„ИЗРАДА ПРАВИЛНИКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ
ПОСЛОВА У СКЛАДУ СА УРЕДБОМ О КАТАЛОГУ ПОСЛОВА
ЗА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ, ОСНОВНЕ И СРЕДЊЕ ШКОЛЕ’’


Београд, просторије Образовног информатора
Цара Лазара 5А
2. фебруар 2018. (петак)
(са почетком у 10.00 часова)

Програм »          E-Пријава »

                             Пријава »
на тему
ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ
И АКТУЕЛНОСТИ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА

• Београд, 17. јануар (среда)
• Ужице, 18. јануар (четвртак)
• Пожаревац, 23. јануар (уторак)
• Шабац, 24. јануар (среда)
• Нови сад, 25. јануар (четвртак)
• Сомбор, 26. јануар (петак)
• Ниш, 29. јануар (понедељак)
• Ваљево, 31. јануар (среда)
• Крагујевац, 31. јануар (среда)

Програм »          Пријава »
ЕЛЕКТРОНСКО КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

29.01. Београд
09.02. Ниш
14.02. Нови Сад
23.02. Крагујевац

Програм »          Пријава »

                        E-Пријава »
ПРИМЕНА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ

» Детаљније «
ПРАВНИ САВЕТНИК
број 2-3/2018.

» Садржај «
ПOДСЕТНИК ЗА ДИРЕКТОРА
број 2-3/2018.


» Садржај «
БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО број 2-3/2018.

» Садржај «
Влада Републике Србије 011/3614-621

Заштитник грађана 011/ 2068-100

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 011/3408-900

Агенција за борбу против корупције 011/4149-100

Канцеларија за помоћ и обнову поплављених подручја 011/3617-737


Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42