П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 52  - 23.06.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Државног програма помоћи и обнове оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана услед дејства поплава у мају и јуну 2023. године
2.УРЕДБА о изменама Уредбе о утврђивању Програма подршке унапређењу развоја изразито недовољно развијених општина (јединице локалне самоуправе из четврте групе) за 2023. годину
3.УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2023. години
4.УРЕДБА о допуни Уредбе о радном времену, одморима и одсуствима професионалних војних лица
5.УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Вражји камен – Просечникˮ
6.УРЕДБА о проглашењу Споменика природе „Дубочка пећина – Гаура Маре”
7.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5514/2023
8.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-5527/2023
9.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5395/2023
10.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5396/2023
11.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5397/2023
12.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5398/2023
13.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5399/2023
14.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5439/2023
15.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5440/2023
16.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5441/2023
17.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5443/2023
18.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5444/2023
19.РЕШЕЊЕ о додели новчане награде за спортске резултате, 05 број 661-5445/2023
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Развојне агенције Србије за 2022. годину
21.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Статут Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд
22.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о раду Друштва с ограниченом одговорношћу Парк природе „Мокра Гора”, Мокра Гора
23.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Доказ концепта Фонда за науку Републике Србије
24.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5586/2023
25.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5589/2023
26.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5590/2023
27.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5599/2023
28.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5322/2023
29.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5374/2023
30.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5369/2023
31.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5370/2023
32.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5371/2023
33.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5372/2023
34.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5376/2023
35.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5533/2023
36.ЗАКЉУЧАК Владе 05 број 131-5271/2023
37.ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Архива Косова и Метохије

Министарства

37.ПРАВИЛНИК о утврђивању Програма мониторинга безбедности хране за животиње за 2023. годину
38.ПРАВИЛНИК о допуни и изменама Правилника о техничким правилима за статутарну сертификацију бродова унутрашње пловидбе
39.ПРАВИЛНИК o садржини Регистра туризма и документацији потребној за регистрацију
40.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о номенклатури здравствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите
41.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар привредних субјеката који обављају промет дуванских производа по посебном поступку
42.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака

Правосуђе

43.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-779/2023-01
44.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-780/2023-01
45.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-781/2023-01
46.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-782/2023-01
47.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-783/2023-01
48.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-784/2023-01
49.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-785/2023-01
50.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-786/2023-01
51.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-787/2023-01
52.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-788/2023-01
53.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-789/2023-01
54.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-790/2023-01
55.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-791/2023-01
56.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-792/2023-01
57.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-793/2023-01
58.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-794/2023-01
59.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-795/2023-01
60.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-796/2023-01
61.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-797/2023-01
62.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-798/2023-01
63.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-799/2023-01
64.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-800/2023-01
65.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-801/2023-01
66.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-802/2023-01
67.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-803/2023-01
68.ОДЛУКА о избору судија, број 119-05-804/2023-01
69.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-805/2023-01
70.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-806/2023-01
71.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-807/2023-01
72.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-808/2023-01
73.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-809/2023-01
74.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-810/2023-01
75.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-811/2023-01
76.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-812/2023-01
77.ОДЛУКА о избору судије, број 119-05-813/2023-01
78.ОДЛУКА о избору на функцију главног јавног тужиоца
79.ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца
80.ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца
81.ОДЛУКА о избору на функцију јавног тужиоца

Други државни органи и државне организације

82.ЈЕДИНСТВЕНА ТАРИФА за остваривање права на посебну накнаду

Друге организације

83.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, El Faro д.о.о. Београд
84.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
85.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 51  - 22.06.2023.


Влада

1.ОДЛУКА председника Владе 01 број 119-00-48/2023

Министарства

2.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 365-1/23
3.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 365-2/23

Уставни суд

4.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-3599/2020

Правосуђе

5.ОДЛУКА о изменама Одлуке о броју судија у судовима

Други државни органи и државне организације

6.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о листи стручних, академских и научних назива
7.ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о стандардима и поступку за акредитацију студијских програма

Друге организације

8.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Borolini exclusive д.o.o. Београд

Локална самоуправа

9.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа Спортско-туристички центар „Свилајнац”, Свилајнац

________________________________________________

 Број 50  - 19.06.2023.


Влада

1.ОДЛУКА о проглашењу елементарне непогоде
2.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних, академских и интегрисаних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години
3.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма основних струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години
4.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години
5.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма мастер струковних студија који се финансирају из буџета Републике Србије за академије и високе школе струковних студија чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години
6.ОДЛУКА о броју студената за упис у прву годину студијских програма докторских академских студија који се финансирају из буџета Републике Србије за високошколске установе чији је оснивач Република Србија у школској 2023/2024. години
7.ОДЛУКА о избору стратешког партнера у циљу реализације Пројекта изградње северне обилазнице око Крагујевца

Министарства

8.РЕШЕЊЕ о упису у Регистар трговаца на велико дуванским производима

Локална самоуправа

9.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за заштиту природе, развој туризма и угоститељства „Ресавска пећина'' из Деспотовца

________________________________________________

 Број 49  - 16.06.2023.


Влада

1.ОДЛУКА о изради измена и допуна Просторног плана подручја инфраструктурног коридора аутопута Е-75 Суботица – Београд (Батајница)
2.ОДЛУКА о допуни и изменама Одлуке о образовању Савета за права детета
3.ОДЛУКА о изменама и допунама Одлуке о оснивању Координационог тела за израду и праћење спровођења Плана имплементације Гаранције за младе
4.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра одбране
5.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
6.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
7.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
8.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
9.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
10.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
11.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра просвете
12.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства одбране
13.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Пореске управе у Министарству финансија
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе царина у Министарству финансија
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције за водне путеве у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
18.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
19.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
20.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Института за пестициде и заштиту животне средине у Београду
21.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за пестициде и заштиту животне средине у Београду
22.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Института за европске студије у Београду
23.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за европске студије у Београду
24.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за сточарство у Београду
25.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за сточарство у Београду
26.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Привременог органа општине Дечани
27.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Земун
28.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Земун
29.РЕШЕЊЕ о престанку дужности директора Дома културе „Студентски град”
30.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Дома културе „Студентски град”
31.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
32.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи извештај о раду Агенције за управљање лукама за 2022. годину
33.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању Извештаја о раду Агенције за реституцију за 2022. годину
34.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о усвајању годишњих финансијских извештаја Агенције за реституцију за 2022. годину
35.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на оснивање привредног друштва СЕРБХУНГАС д.о.о.
36.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име друштва с ограниченом одговорношћу садржи реч „Serbia”
37.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Правилник о измени Правилника о раду Привредног друштва „Просветни преглед” д.о.о. Београд
38.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5313/2023
39.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5314/2023
40.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5327/2023
41.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5329/2023
42.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5334/2023
43.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5336/2023
44.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5359/2023
45.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-5078/2023
46.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5077/2023
47.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5090/2023
48.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5092/2023
49.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5093/2023
50.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5094/2023
51.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-5180/2023
52.ЗАКЉУЧАК о усвајању текста Програма финансијске подршке мере и активности у области очувања и јачања односа Републике Србије и дијаспоре кроз подршку удружењима дијаспоре, региона и матичне државе у 2023. години

Министарства

53.ПРАВИЛНИК о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе
54.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о испиту за инспектора
55.ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о посебном стручном испиту за матичара
56.ПРАВИЛНИК о мерилима за утврђивање средстава за остваривање програма предшколског васпитања и образовања у предшколској установи
57.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о критеријумима и стандардима за финансирање установе која обавља делатност основног и средњег образовања и васпитања ученика са сметњама у развоју
58.СТРУЧНО УПУТСТВО за спровођење уписа у прву годину студијских програма основних и интегрисаних студија на високошколским установама чији је оснивач Република Србија за школску 2023/2024. годину
59.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 346-2/23
60.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 346-3/23
61.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 346-4/23
62.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 346-5/23
63.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 346-6/23
64.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 346-7/23
65.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-2/23
66.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-3/23
67.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-4/23
68.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-5/23
69.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-6/23
70.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-7/23
71.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-8/23
72.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-9/23
73.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-10/23
74.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-11/23
75.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-12/23
76.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-13/23
77.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-14/23
78.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-15/23
79.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-16/23
80.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-17/23
81.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 348-18/23

Уставни суд

82.ОДЛУКА Уставног суда број IУо-84/2021
83.ОДЛУКА Уставног суда број IУо-74/2022
84.ОДЛУКА Уставног суда број Уж-2023/2020

Народна банка

85.РЕШЕЊЕ о давању дозволе за издавање електронског новца

Други државни органи и државне организације

86.ИНДЕКСИ потрошачких цена за мај 2023. године

Друге организације

87.ОДЛУКА о висини, начину и роковима плаћања чланарине и других накнада за чланове Коморе биохемичара Србије
88.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, British American Tobacco SEE д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 48  - 09.06.2023.


Влада

1.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за културу
2.УРЕДБА о изменама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи у облику накнаде за обављање услуга од општег економског интереса
3.УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи која се додељује у облику гаранције
4.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о државном стручном испиту
5.УРЕДБА о Ценовнику одстрела ловостајем заштићених врста дивљачи за ловну 2023/2024. годину
6.НАЦИОНАЛНА АРХИТЕКТОНСКА СТРАТЕГИЈА за период од 2023. до 2035. године
7.ОДЛУКА о измени Одлуке о утврђивању цене складиштења обавезних резерви нафте и деривата нафте у складиштима у јавној својини
8.ОДЛУКА о отварању Конзулата Републике Србије у Куманову, Република Северна Македонија
9.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Савета за квалитет
10.ОДЛУКА о допуни и измени Одлуке о образовању Савета за међугенерацијску сарадњу и солидарност
11.ОДЛУКА о оснивању Координационог тела за унапређење положаја Рома и Ромкиња
12.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
13.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
14.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
15.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
16.РЕШЕЊЕ о престанку дужности државног секретара
17.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
18.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
19.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
20.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
21.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству просвете
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
24.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра рударства и енергетике
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
26.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра државне управе и локалне самоуправе
27.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства унутрашње и спољне трговине
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства државне управе и локалне самоуправе
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за резерве енергената у Министарству рударства и енергетике
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за Косово и Метохију
32.РЕШЕЊЕ о именовању председника Координационог тела Владе Републике Србије за општине Прешево, Бујановац и Медвеђа
33.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника директора Службе за управљање кадровима
34.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Службе за управљање кадровима
35.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
36.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за заједничке послове републичких органа
37.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању заменика председника Кадровске комисије
38.РЕШЕЊЕ о престанку функције члана Управног одбора Правосудне академије
39.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Правосудне академије
40.РЕШЕЊЕ о именовању члана Управног одбора Агенције за осигурање депозита
41.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника, чланова и вршиоца дужности члана Управног одбора Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић” у Београду
42.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за проучавање лековитог биља „Др Јосиф Панчић” у Београду
43.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за рударство и металургију Бор
44.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за рударство и металургију Бор
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за примену науке у пољопривреди у Београду
46.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Института за примену науке у пољопривреди у Београду
47.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању председника Надзорног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”
48.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана Управног одбора Информационо-комуникационе установе „Академска мрежа Републике Србије – АМРЕС”
49.РЕШЕЊЕ о разрешењу и именовању члана – представника Владе у Одбору за утврђивање репрезентативности синдиката и удружења послодаваца
50.РЕШЕЊЕ о постављењу почасног конзула Републике Србије у Куманову, Република Северна Македонија
51.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
52.РЕШЕЊЕ о додели националног спортског признања
53.РЕШЕЊЕ о одбијању захтева за доделу новчане награде
54.РЕШЕЊЕ о додели средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења
55.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2023. годину
56.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Финансијски извештај привредног друштва „Енерго-Зеленаˮ д.о.о. Инђија за 2022. годину
57.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о расподели вишка прихода над расходима Агенције за реституцију по финансијским извештајима за 2022. годину
58.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Правилник о раду Водопривредног привредног друштва „Галовица” друштво са ограниченом одговорношћу Београд
59.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм Црвеног крста Србије „Припрема за деловање у несрећама – обезбеђивање минималних хуманитарних потреба и примена утврђених стандарда у опремању и обуци тимова Црвеног крста за деловање у несрећама – 2023. година”
60.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о повећању основног капитала Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме” са п.о. Београд
61.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности да пословно име привредног друштва садржи реч „Serbia”
62.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између града Лесковца, Република Србија и општине Аристотелис, Општинске заједнице Јерисос, Република Грчка
63.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5079/2023
64.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 465-5081/2023
65.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-5084/2023
66.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4793/2023
67.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4803/2023
68.РЕШЕЊЕ о утврђивање јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4804/2023
69.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4811/2023
70.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4794/2023
71.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4801/2023
72.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4802/2023
73.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4805/2023
74.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4814/2023
75.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за непотпуну експропријацију непокретности установљавањем права трајне службености пролаза и привременог заузећа непокретности

Министарства

76.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о подели моторних и прикључних возила и техничким условима за возила у саобраћају на путевима
77.ПРАВИЛНИК о техничким захтевима за бетон
78.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора железничке пруге Сталаћ–Краљево на животну средину
79.ОДЛУКА о изради Стратешке процене утицаја Просторног плана подручја инфраструктурног коридора високонапонског далековода 110 kV ТС Јагодина 4 – ТС Стењевац на животну средину
80.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 350-1/23
81.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 350-2/23
82.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 350-3/23
83.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 350-4/23
84.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 350-5/23
85.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 350-6/23
86.РЕШЕЊЕ о разврставању у несагоревајући дуван и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 350-7/23

Правосуђе

87.ПРАВИЛНИК о спровођењу и вредновању разговора са кандидатима за избор судије
88.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о критеријумима и мерилима за оцену стручности, оспособљености и достојности за избор судије на сталној судијској функцији у други или виши суд и о критеријумима за предлагање кандидата за председника суда
89.ОДЛУКА о изменама и допунама Пословника о раду Високог савета судства

Народна банка

90.ОДЛУКА о измени Одлуке о адекватности капитала банке
91.ОДЛУКА о измени Одлуке о извештавању банака

Други државни органи и државне организације

92.РЕШЕЊЕ директора Агенције за спречавање корупције број 014-07-00-0270/22-11

Друге организације

93.ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР за предшколске установе чији је оснивач град Београд
94.ОДЛУКА о висини трoшкoвa прикључeњa нa систeм зa дистрибуциjу прирoднoг гaсa
95.АНЕКС 16 Уговора о пословној сарадњи у наплати јединствене накнаде
96.УГОВОР о наплати и расподели јединствене накнаде
97.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, Yala Habibi д.o.o. Београд

________________________________________________

 Број 47  - 08.06.2023.


Влада

1.УРЕДБА о обавезној производњи и промету хлеба од брашна „Т-500ˮ

Министарства

2.ПРАВИЛНИК о електронском фактурисању
3.ПРАВИЛНИК о утврђивању Листе српских стандарда из области опште безбедности производа
4.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности заменика директора Здравственог центра Ваљево
5.РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада

Други државни органи и државне организације

6.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о највишем износу накнада трошкова за медицинско-техничка помагала која се издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања
7.ПРАВИЛНИК о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива

Друге организације

8.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд

________________________________________________

 Број 46  - 07.06.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда од Крагујевца до везе са државним путем IA реда А5 (Е-761)
2.СТРАТЕГИЈА нискоугљеничног развоја Републике Србије за период од 2023. до 2030. године са пројекцијама до 2050. године
3.АКЦИОНИ ПЛАН за спровођење Програма за сузбијање сиве економије 2023–2024

Министарства

4.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о утврђивању мера раног откривања и дијагностике заразне болести трансмисивних спонгиоформних енцефалопатија, начину њиховог спровођења, као и мерама за спречавање ширења, сузбијање и искорењивање ове заразне болести – (ступа на снагу 15. јуна 2023.) здравство – Здравство
5.ПРАВИЛНИК о утврђивању усклађених износа оствареног укупног месечног прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски угроженог купца
6.НАРЕДБА о измени Наредбе о предаји нерегистрованог оружја и муниције

Други државни органи и државне организације

7.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима за обављање ваздушног саобраћаја

________________________________________________

 Број 45  - 02.06.2023.


Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма подршке малим предузећима за набавку опреме у 2023. години
2.УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за улагање у секторе од значаја за достизање нулте стопе емисије гасова са ефектом стаклене баште
3.УРЕДБА о тржишној премији и ФИД-ин тарифи
4.УРЕДБА о квоти у систему тржишне премије за соларне електране
5.УРЕДБА о преузимању балансне одговорности и моделу уговора о преузимању балансне одговорности
6УРЕДБА о измени и допунама Уредбе о звањима у Управи за извршење кривичних санкција
7.ОДЛУКА о максимално понуђеној цени за електричну енергију за потребе аукција у систему тржишне премије
8.ОДЛУКА о изради Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора брзе саобраћајнице IБ реда Краљево – Рашка – Нови Пазар
9.ОДЛУКА о образовању Националног савета за развој туризма Републике Србије
10.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Радне групе за подршку менталном здрављу и сигурности младих
11.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Клинике за психијатријске болести „Др Лаза Лазаревић”
12.РЕШЕЊЕ о постављењу државног секретара у Министарству за бригу о породици и демографију
13.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника министра спољних послова
14.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра спољних послова
15.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
16.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
17.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
18.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде
19.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра заштите животне средине
20.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
21.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра рударства и енергетике
22.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашње и спољне трговине
23.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
24.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра за људска и мањинска права и друштвени дијалог
25.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра унутрашњих послова
26.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
27.РЕШЕЊЕ о престанку дужности вршиоца дужности помоћника министра за бригу о породици и демографију
28.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
29.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
30.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
31.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра науке, технолошког развоја и иновација
32.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства рударства и енергетике
33.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности секретара Министарства за европске интеграције
34.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе царина у Министарству финансија
35.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
36.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника директора Управе за спречавање прања новца у Министарству финансија
37.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор у Министарству финансија
38.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за ветерину у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
39.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за шуме у Министарству пољопривреде, шумарства и вoдопривреде
40.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности директора Управе за аграрна плаћања у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде
41.РЕШЕЊЕ о престанку рада на положају помоћника Генералног секретара Владе
42.РЕШЕЊЕ о постављењу на положај помоћника Генералног секретара Владе
43.РЕШЕЊЕ о разрешењу директора Филмског центра Србије
44.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Филмског центра Србије
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
46.РЕШЕЊЕ о именовању директора Меморијалног центра „Старо сајмиште”
47.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Историјског музеја Србије
48.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Историјског музеја Србије
49.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Галерије уметности у Приштини
50.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Галерије уметности у Приштини
51.РЕШЕЊЕ о разрешењу чланова Управног одбора Архива Косова и Метохије
52.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Управног одбора Архива Косова и Метохије
53.РЕШЕЊЕ о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Архива Косова и Метохије
54.РЕШЕЊЕ о именовању председника и чланова Надзорног одбора Архива Косова и Метохије
55.РЕШЕЊЕ о именовању српског дела Мешовите комисије за праћење примене Споразума између Владе Републике Србије и Владе Републике Северне Македоније о успостављању заједничког граничног прелаза Миратовац–Лојане
56.РЕШЕЊЕ о постављењу вршиоца дужности помоћника министра за бригу о селу
57.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4617/2023
58.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4621/2023
59.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије, 05 број 204-4622/2023
60.РЕШЕЊЕ о изменама Решења о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Еквадор у Савезној Републици Југославији са седиштем у Београду
61.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма рада Института за стандардизацију Србије за 2023. годину
62.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања Јавног предузећа „Национални парк Копаоник” са потпуном одговорношћу, Копаоник за 2023. годину
63.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на расподелу добити Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за 2022. годину
64.РЕШЕЊЕ о давању претходне сагласности на Предлог правилника о изменама и допунама Правилника о раду АД Аеродром Никола Тесла Београд
65.РЕШЕЊЕ о уступању стране робе без плаћања противвредности
66.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве
67.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности
68.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, административни пренос и непотпуну експропријацију непокретности
69.ЗАКЉУЧАК Владе 24 број 119-4521/2023
70.ЗАКЉУЧАК Владе 24 број 119-4523/2023

Министарства

71.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о подстицајима за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију воћака, винове лозе и хмеља
72.ПРАВИЛНИК о минималним критеријумима спровођења енергетског прегледа
73.ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за машине за прање судова у домаћинству
74.ПРАВИЛНИК о захтевима еко-дизајна за машине за прање веша у домаћинству и машине за прање и сушење веша у домаћинству
75.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о обрасцима у поступку остваривања права на новчану социјалну помоћ
76.ПРАВИЛНИК о измени и допунaмa Правилника о кућном реду посебног одељења за издржавање казне затвора за кривична дела организованог криминала
77.ОДЛУКА о измени и допуни Одлуке о расподели средстава
78.РЕШЕЊЕ о овлашћењу за испитивање отпада
79.PЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Ваљево
80.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака

Правосуђe

81.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-600/2023-01
82.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-737/2023-01
83.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-739/2023-01
84.OДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-748/2023-01
85.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-05-749/2023-01
86.ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 119-05-737/2023-01
87.ОДЛУКА о престанку функције судије поротника, број 740-03-11/2023-01
88.ОДЛУКА о престанку функције јавном тужиоцу у Основном јавном тужилаштву у Бору

Други државни органи и државне организације

89.РЕШЕЊЕ о утврђивању обрачунског износа просечне годишње зараде за осигуранике који остварују право у мају 2023. године

Локална самоуправа

90.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и одржавање зелених површина и гробља „Градско зеленило”, Чачак
91.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац
92.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног предузећа „Пословни простор”, Обреновац

________________________________________________

 Број 44  - 31.05.2023.


Влада

1.УРЕДБА о измени Уредбе о платама полицијских службеника
2.ОДЛУКА председника Владе 01 број 035-00-9/2023
3.ИСПРАВКА Решења о именовању председника и чланова Управног одбора Института за физику у Београду

Министарства

4.ПРАВИЛНИК о подстицајима за очување животињских генетичких ресурса
5.РЕШЕЊЕ о номиналним износима новчане социјалне помоћи
6.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности директора Библиотеке града Београда
7.РЕШЕЊЕ о именовању директора Библиотеке града Београда
8.РЕШЕЊЕ о исправци грешке у Одлуци о распореду и коришћењу средстава за подршку унапређења пословне инфраструктуре
9.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 341-1/23
10.РЕШЕЊЕ о разврставању у цигаре и упису у Регистар о маркама дуванских производа, 02-33 број 341-2/23

Правосуђе

11.ОДЛУКА о престанку функције јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Нишу

Други државни органи и државне организације

12.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о ценама лабораторијских здравствених услуга на примарном, секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите

Друге организације

13.ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за државне органе
14.ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР о изменама и допунама Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе
15.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за државне органе
16.СПОРАЗУМ о продужењу рока важења Посебног колективног уговора за запослене у јединицама локалне самоуправе

Локална самоуправа

17.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Жабаљ
18.РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа „Водовод општине Жабаљ”, Жабаљ

________________________________________________

 Број 43  - 26.05.2023.Влада

1.УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања предузетништва кроз развојне пројекте у 2023. години
2.УРЕДБА о утврђивању Програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2023. години
3.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о одређивању критеријума за доделу подстицаја ради привлачења директних улагања
4.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о условима и критеријумима усклађености државне помоћи за санацију и реструктурирање учесника на тржишту у тешкоћама
5.УРЕДБА о условима и критеријумима усклађености државне помоћи учесницима на тржишту који обављају делатност у сектору ваздушног саобраћаја
6.УРЕДБА о изменама и допуни Уредбе о финансијском давању пољопривредним газдинствима за пољопривредну производњу биљних култура у 2023. години
7.УРЕДБА о врстама података, органима и организацијама и другим физичким и правним лицима која достављају податке за израду националног инвентара гасова са ефектом стаклене баште
8.УРЕДБА о моделу уговора о фид-ин тарифи за продају електричне енергије произведене у микро-когенерацијској јединици или малој когенерацији
9.УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Плану мреже здравствених установа
10.УРЕДБА о ограничењу висине цена основних животних намирница
11.УРЕДБА о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата нафте
12.ОДЛУКА о образовању Републичке комисије за капиталне инвестиције
13.ОДЛУКА о изменама Одлуке о образовању Савета за питања старости и старења
14.ОДЛУКА о измени Одлуке о образовању Комисије за разматрање чињеница до којих се дошло у истрагама које су вођене поводом убистава новинара
15.РЕШЕЊЕ о пријему у држављанство Републике Србије
16.РЕШЕЊЕ о давању сагласности за отварање Конзулата Републике Вануату у Републици Србији
17.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Годишњи план и програм рада Завода за унапређивање образовања и васпитања за 2023. годину
18.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Програм о изменама и допунама Програма пословања „Нови Сад – Гас” д.о.о. за 2023. годину
19.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Дома ученика средњих школа „Срећно” у Ћуприји о обављању друге делатности
20.РЕШЕЊЕ о давању сагласности на Одлуку о успостављању сарадње између Градске општине Стари град у Београду, Република Србија и града Дуђијангјен, провинција Сечуан, Народна Република Кина
21.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4575/2023
22.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4576/2023
23.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4577/2023
24.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4578/2023
25.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4580/2023
26.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4582/2023
27.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4596/2023
28.РЕШЕЊЕ о употреби средстава текуће буџетске резерве, 05 број 401-4598/2023
29.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4331/2023
30.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4480/2023
31.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4485/2023
32.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4489/2023
33.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности, 05 број 465-4493/2023
34.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4332/2023
35.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4333/2023
36.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4334/2023
37.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4335/2023
38.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4336/2023
39.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4482/2023
40.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4487/2023
41.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4488/2023
42.РЕШЕЊЕ о утврђивању јавног интереса за експропријацију, односно административни пренос непокретности, 05 број 465-4491/2023

Министарства

43.ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о наградама и признањима у Министарству унутрашњих послова
44.ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о дипломама за изузетан успех у основном образовању и васпитању
45.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Ваљево
46.РЕШЕЊЕ о разрешењу вршиоца дужности директора Опште болнице Ваљево
47.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Здравственог центра Ваљево
48.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности директора Народне библиотеке „Радислав Никчевић” у Јагодини
49.РЕШЕЊЕ о именовању директора Народне библиотеке „Радислав Никчевић” у Јагодини
50.РЕШЕЊЕ о разрешењу дужности судског вештака

Уставни суд

51.ОДЛУКА Уставног суда број IУз-299/2018

Правосуђе

52.ОДЛУКА о избору председника Виског савета судства
53.ОДЛУКА о избору потпредседника Виског савета судства
54.ОДЛУКА о престанку функције председнику Вишег суда у Београду
55.ОДЛУКА о престанку функције председника Прекршајног суда у Нишу
56.ОДЛУКА о престанку функције председнику Трећег основног суда у Београду
57.ОДЛУКА о престанку функције председника Основног суда у Сомбору
58.ОДЛУКА о престанку судијске функције и функције председника суда Основног суда у Бујановцу
59.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-593/2023-01
60.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-605/2023-01
61.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-618/2023-01
62.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-619/2023-01
63.ОДЛУКА о престанку судијске функције, број 119-00-1090/2022-01

Народна банка Србије

64.ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ за годину завршену 31. децембра 2022. године

Други државни органи и државне организације

65.РЕШЕЊЕ о продужењу статуса вршитељке дужности помоћнице Поверенице за заштиту равноправности
66.ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом, за март 2023. године

Друге организације

67.ОДЛУКА о накнадама за коришћење Споменика природе „Парк Буковичке Бање”
68.ТАРИФА о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката
69.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
70.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, JULIETA д.о.о. Београд
71.МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ дуванских прерађевина, ADALYA Tobacco д.o.o. Београд

Локална самоуправа

72.РЕШЕЊЕ о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа „Топлификација“, Пожаревац

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42