СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени гласник РС

 

 Број 112  - 15. 12. 2017.


- УРЕДБА о измени Уредбе о критеријумима, мерилима и начину избора пројеката у култури који се финансирају и суфинансирају из буџета Републике Србије, аутономне покрајине, односно јединица локалне самоуправе (ступа на снагу 23. децембра 2017)
- ФИСКАЛНА СТРАТЕГИЈА за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. Годину
- ПРАВИЛНИК о Програму обавезне и препоручене имунизације становништва против одређених заразних болести (ступа на снагу 16. децембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи (ступа на снагу 23. децембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о уговарању здравствене заштите из обавезног здравственог осигурања са даваоцима здравствених услуга за 2017. годину (ступа на снагу 16. децембра 2017)
- ИНДЕКСИ потрошачких цена за новембар 2017. године
- ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН Републичког фонда за здравствено осигурање за 2018. годину

________________________________________________

 Број 111  - 11. 12. 2017.


- УРЕДБА о изменама и допунама Уредбе о Плану мреже здравствених установа (ступа на снагу 19. децембра 2017)
- УРЕДБА о допуни Уредбе о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке (ступа на снагу 12. децембра 2017)
- ОДЛУКА о изменама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2017. годину (ступа на снагу 19. децембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о утврђивању Списка психоактивних контролисаних супстанци (ступа на снагу 19. децембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о изменама и допуни Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини (ступа на снагу 19. децембра 2017, а примењује се од 1. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о условима и начину јавног објављивања финансијских извештаја и вођењу Регистра финансијских извештаја (ступа на снагу 1. јануара 2018)
- ПРАВИЛНИК о допуни Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама (ступа на снагу 19. децембра 2017)

________________________________________________

 Број 110  - 07. 12. 2017.


- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о систему извршења буџета Републике Србије (ступа на снагу 14. децембра 2017)

________________________________________________

 Број 109  - 07. 12. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 108  - 04. 12. 2017.


- ПРАВИЛНИК о програму усавршавања знања и другим питањима у вези са усавршавањем знања лица за безбедност и здравље на раду (Ступа на снагу 9.децембра 2017.године)

- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника o обезбеђивању ознака за безбедност и здравље на раду (Ступа на снагу 9.децембра 2017.године)

- ПРАВИЛНИК о одређивању броја судијских приправника (Ступа на снагу 9.децембра 2017.године)

- ПРАВИЛНИК о одређивању броја тужилачких приправника (Ступа на снагу 9.децембра 2017.године)

- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о начину и поступку остваривања права из обавезног здравственог осигурања (Ступа на снагу 9.децембра 2017.године, осим одредаба члана 2. које се примењују од 1. јануара 2018. године и одредаба члана 3. које се примењују у здравственим установама у којима постоје одговарајући технички услови за примену обновљивог прописивања лекова)

________________________________________________

 Број 107  - 27. 11. 2017.

Нема прописа битних за пословање буџетских корисника


________________________________________________

 Број 106  - 24. 11. 2017.


- УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. Години (Ступа на снагу 25.новембра 2017.године)

- ПРАВИЛНИК о пословима, радном времену и трајању смене запослених који у раду жичара обављају послове извршних радника (Ступа на снагу 2.децембра 2017.године)

- ПОДАЦИ о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза и доприноса по запосленом исплаћеним у октобру 2017. Године

________________________________________________

 Број 103  - 17. 11. 2017.


- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног здравственог осигурања (ступа на снагу 18. новембра 2017, осим одредаба члана 1. став 3, члана 3. став 3, члана 6. став 3, члана 10. став 2. и члана 11. став 4, које се примењују по истеку 30 дана од дана ступања на снагу овог правилника и одредаба члана 1. ст. 4. и 6, члана 8. и члана 9. ст. 2, 3. и 5, које се примењују од 1. јануара 2018)

________________________________________________

 Број 102  - 15. 11. 2017.


- УРЕДБА o изменама Уредбе о утврђивању Програма подстицања регионалног и локалног развоја у 2017. години (ступа на снагу 16. новембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о ближим условима за дигитализацију библиотечко-информационе грађе и извора (ступа на снагу 23. новембра 2017)
- ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о утврђивању радних места, односно послова на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем у Министарству финансија – Пореска управа (ступа на снагу 23. новембра 2017)
- ИНДЕКСИ потрошачких цена за октобар 2017. године

________________________________________________

 Број 101  - 10. 11. 2017.


- ЗАКОН о дуалном образовању (ступа на снагу 18.11.2017, а примењује се од школске 2019/2020)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о предшколском васпитању и образовању (ступа на снагу 18.11.2017)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о основном образовању и васпитању (ступа на снагу 18.11.2017)
- ЗАКОН о изменама и допунама Закона о средњем образовању и васпитању (ступа на снагу 18.11.2017)
- УРЕДБА о изменама Уредбе о расподели подстицаја у пољопривреди и руралном развоју у 2017. години (ступа на снагу 11.11.2017)
- ПРАВИЛНИК о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде (ступа на снагу 18.11.2017)
- ПРАВИЛНИК о изменама и допунама Правилника о обрасцима пореских пријава за утврђивање пореза на имовину (ступа на снагу 1.1.2018)
- ПРАВИЛНИК о изменама Правилника о платама и другим примањима запослених у Министарству финансија – Пореска управа (ступа на снагу 18.11.2017)

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42