П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 39  - 15.09.2021.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ У ТУРИЗАМ


1276. Правилник за доделу бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021.години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1277. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1278. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
1279. Решење о престанку дужности директорке Покрајинског завода за социјалну заштиту
1280. Решење о именовању вршиоца дужности директорке Покрајинског завода за социјалну заштиту
1281. Решење о престанку дужности директорa Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду
1282.Решење о именовању директорке Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду
1283. Решење о престанку мандата директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
1284. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
1285. Решење о давању сагласности за расписивање јавног конкурса за именовање директора Завода за културу војвођанских Хрвата
1286. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-105
1287. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-106
1288. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-108 1289. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-109
1290. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-110
1291. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-111
1292. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-112
1293. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-113
1294. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-114
1295. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-115

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1296. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Природа и друштво 4, за четврти разред основне школе писан на словачком језику и писму;
1297. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Информатика и рачунарство 8, за осми разред основне школе писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


1298. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана и другим непрофитним организацијама са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2021. години-манифестације;
1299. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години-набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката;
1300. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2021. години-подизање нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре;
1301. Јавни конкурс о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2021. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1302. Јавни конкурс за финансирање/суфинансирање пројеката од значаја за развој научноистраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 2021-2024. године;
1303. Измена Јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

1304. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2021. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1305. Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике;
1306. Јавни конкурс за финансирање посебних програма-пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини;
1307. Јавни конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини.

________________________________________________

 Број 38  - 09.09.2021.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1247. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;
1248. Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Кадровском плану Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;
1249. Покрајинска скупштинска одлука о допуни Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи;
1250. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;
1251. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;
1252. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2021. години;
1253. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о програму подршке пољопривредним стручним службама у спровођењу и унапређењу саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у АП Војводини за 2021. годину;
1254. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине за 2021. годину;
1255. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о програму неонаталног скрининга на цистичну фиброзу у Аутономној покрајини Војводини за 2021. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1256. Правилник о критеријумима за финансирање заједничких истраживачких пројеката научноистраживачких организација чији је оснивач АП Војводина у сарадњи са научноистраживачким организацијама Републике Српске;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1257. Правилник о додели бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2021. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1258. Одлука о допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1259. Одлука о престанку мандата члана Савета Правног факултета у Новом Саду;
1260. Одлука о престанку мандата члана Одбора за питања уставно-правног положаја Покрајине;
1261. Одлука о престанку мандата члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду;
1262. Одлука о именовању члана Савета Факултета спорта и физичког васпитања у Новом Саду;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1263. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине
1264. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине
1265. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1266. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Ковин“ Ковин
1267. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Ковин“ Ковин
1268. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Ковин“ Ковин
1269. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Ковин“ Ковин

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1270. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Кањижа;
1271. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад општине Рума;
1272. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад „Ковин“ у Ковину;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1273. Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2021. годину-дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1274. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2021. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије;
1275. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

 Број 37  - 01.09.2021.ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ


1225. Правилник о критеријумима за финансирање/суфинансирање пројеката од значаја за развој научноистраживачке делатности АП Војводине за пројектни циклус 2021-2024. године.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1226. Правилник o додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2021. години;
1227. Правилник о именама Првилника о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АПВ у 2021. години – набавка машина и опреме и увођење технолошких иновација у промоцији и пословању угоститељских објеката;
1228. Правилник о именама Првилника о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АПВ у 2021. години – подизање нивоа квалитета и капацитета објеката туристичке супраструктуре;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1229. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Клинике за стоматологију Војводине;
1230. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Клинике за стоматологију Војводине;
1231. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Клинике за стоматологију Војводине;
1232. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Клинике за стоматологију Војводине;
1233. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Института за здравстевну заштиту деце и омладине Војводине;
1234. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за здравстевну заштиту деце и омладине Војводине,
1235. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Института за здравстевну заштиту деце и омладине Војводине;
1236. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за здравстевну заштиту деце и омладине Војводине;
1237. Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији града Новог Сада;
1238. Решење о разрешењу члана Управног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад;
1239. Решење о именовању члана Управног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад;
1240. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Дому за душевно оболела лица „1. октобар“ Стари Лец;
1241. Решење о престанку дужности директора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци;
1242. Решење о именовању вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Бачкој Паланци,
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
1243. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад „Сава“ у Сремској Митровици;
1244. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад „Дунав“ у Инђији;
1245. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад Општине Србобран;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ


1246. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава кроз програм подршке акредитованим развојним агенцијама у области регионалног развоја на територији АП Војводине.

________________________________________________

 Број 36  - 25.08.2021.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1203. Одлука о изменама Одлуке о образовању Координационог тела за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији плана развоја АП Војводине 2021-2027. године

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1204. Измена Правилника о додели средстава за подршку младима у руралним подручјима на територији АП Војводине у 2021. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1205. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Културном центру Војводине „Милош Црњански“
1206. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по завршном рачуну за 2020. годину, коју је донела Скупштина ДОО „Пословни инкубатор Суботица“
1207. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по завршном рачуну за 2020. годину, коју је донела Скупштина Привредног друштва „Пословни инкубатор Сента“
1208. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
1209. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
1210. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу
1211. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
1212. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Алибунар“, Алибунар
1213. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Алибунар“, Алибунар
1214. Решење о разрешењу члана Управног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
1215. Решење о именовању члана Управног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
1216. Решење о овлашћењу покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство за закључење Колективног уговора код послодавца ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ,УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1217. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 2, за други разред гимназије, писан на мађарском језику и писму;
1218. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Свет око нас 2, за други разред основне школе, на мађарском језику и писму;
1219. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Информатика и рачунарство 8, за осми разред основне школе, на мађарском језику и писму;
1220. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Мађарски језик 4, за четврти разред основне школе;
1221. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура 7, за седми разред основне школе, на румунском језику и писму;
1222. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Информатика и рачунарство 5, за пети разред основне школе, на румунском језику и писму;
1223. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Историја 8, за осми разред основне школе, писан на хрватском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ


1224. Јавни конкурс за пријављивање пројеката за реализацију акције „Право на прву шансу“.

________________________________________________

 Број 35  - 18.08.2021.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1177. Одлука о образовању Радне групе за имплементацију електронске управе у органе, службе и управе Аутономне покрајине Војводине;
1178. Решење о разрешењу правобраниоца Аутономне покрајине Војводине, на основу судске пресуде;
1179. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;
1180. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине;
1181. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;
1182. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;
1183. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;
1184. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине;
1185. Решење о разрешењу директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе-Петроварадин;
1186. Решење о именовању вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту споменика културе-Петроварадин;
1187. Решење о престанку дужности директора Културног центра Војводине „Милош Црњански“, Нови Сад;
1188. Решење о именовању директора Културног центра Војводине „Милош Црњански“, Нови Сад;
1189. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-102;
1190. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-103;
1191. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-104;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА


1192. Решење о допуни Решења о образовању Комисије за полагање стручног испита запослених у музејима;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ,УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1193. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Музичка култура 8, за осми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
1194. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Рачунарство и информатика 1, за први разред гимназије, писан на мађарском језику и писму;
1195. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Техника и технологија 8, за осми разред основне школе, писан на хрватском језику и писму;
1196. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеничког комплета Математика 4, за четврти разред основне школе, на хрватском језику и писму;
1197. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 8, за осми разред основне школе, писан на русинском језику и писму;
1198. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 8, за осми разред основне школе, писан на русинском језику и писму;
1199. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Хемија 1, за први разред гимназије, писан на словачком језику и писму;
1200. Решење о одобравању за издавање и употребу уџбеничког комплета Природа и друштво 3, за трећи разред основне школе, на румунском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА КУЛТУРУ, ЈАВНО ИНФОРМИСАЊЕ И ОДНОСЕ С ВЕРСКИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА


1201. Конкурс за финансирање пројеката заштите, рестаурације, репарације, дигитализације и архивирања архивског филмског и аудио визуелног материјала од значаја за АП Војводину у 2021. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1202. Јавни конкурс за доделу средстава за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине.

________________________________________________

 Број 34  - 11.08.2021.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1139. Oдлука о изменама и допунама Одлуке о покретању процеса израде нацрта Плана развоја Аутономне покрајине Војводине 2021-2027

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1140. Решење о престанку дужности директора Геронтолошког центра „Сомбор“ у Сомбору;
1141. Решење о именовању директора Геронтолошког центра „Сомбор“ у Сомбору;
1142. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Геронтолошког центра у Суботици;
1143. Решење о именовању директорке Геронтолошког центра у Суботици;
1144. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Геронтолошког центра „Бечеj“ у Бечеју;
1145. Решење о именовању директора Геронтолошког центра „Бечеj“ у Бечеју;
1146. Решење о престанку дужности директора Дома за старе и пензионере у Молу;
1147. Решење о именовању директора Дома за старе и пензионере у Молу;
1148. Решење о разрешењу председника и чланова Привременог Управног одбора Центра за породични смештај и усвојење Суботица;
1149. Решење о именовању председника и чланова Управног одобора Центра за породични смештај и усвојење Суботица;
1150. Решење о разрешењу председника и чланова Привременог Надзорног одобора Центра за породични смештај и усвојење Суботица;
1151. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одобора Центра за породични смештај и усвојење Суботица;
1152. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Центра за породични смештај и усвојење Суботица;
1153. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2021. годину
1154. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2021. годину
1155. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Туристичке организације Војводине за 2020. годину;
1156. Решење о давању сагласности на Одлуку о покрићу вишка расхода над прихoдима Туристичке организације Војводине за 2020. годину;
1157. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ за 2021. годину;
1158. Решење о давању сагласности на Правилник о трећим изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ из Чуруга,
1159. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама Правилника о систематизацији радних места у Музеју савремене уметности Војводине, Нови Сад;
1160. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу војвођанских Словака- Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2021. годину
1161. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Словака- Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2021. годину;
1162. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здравља Бач;
1163. Решење о именовању члана Надзорног одобра Дома здравља Бач,
1164. Решење о разрешењу у председника и чланова Управног одбора Завода за антирабичну заштиту –Пастеров завод, Нови Сад;
1165. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за антирабичну заштиту –Пастеров завод, Нови Сад;
1166. Решење о разрешењу у председника и чланова Надзорног одбора Завода за антирабичну заштиту –Пастеров завод, Нови Сад;
1167. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за антирабичну заштиту –Пастеров завод, Нови Сад;
1168. Решење о престанку дужности директорке Дома за старе и пензионе у Кули;
1169. Решење о именовању директорке Дома за старе и пензионере у Кули.
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ,УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1170. Решење о измени Решења о оснивању Хрватског образовно-васпитног центра
1171. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеничког комплета – Русински језик за други разред основне школе;
1172. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника – Биологија 8, за осми разред основне школе, писан на хрватском језику и писму;
1173. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 8, за осми разред основне школе писан на русинском језику и писму;
1174. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Румунски језик са елементима националне културе за пети разред основне школе писан на румунском језику и писму;
1175. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Ликовна култура 6, за шести разред основне школе писан на румунском језику и писму;
1176. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Ликовна култура 3, за трећи разред основне школе писан на румунском језику и писму;

________________________________________________

 Број 33  - 04.08.2021.


ОПШТИ ДЕО
УСТАНОВА „РЕЗЕРВАТИ ПРИРОДЕ“


1114. Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби Парка природе „Русанда“.

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1115. Решење о разрешeњу председника и чланова Управног одбора Института за онкологију Војводине;
1116. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за онкологију Војводине;
1117. Решење о разрешeњу председника и чланова Надзорног одбора Института за онкологију Војводине;
1118. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за онкологију Војводине;
1119. Решење о разрешeњу председника и чланова Управног одбора Института за плућне болести Војводине;
1120. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Института за плућне болести Војводине;
1121. Решење о разрешeњу председника и чланова Надзорног одбора Института за плућне болести Војводине;
1122. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за плућне болести Војводине;
1123. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине;
1124. Решење о именовању члана Надзорног одбора Института за кардиоваскуларне болести Војводине;
1125. Решење о разрешењу члана Управног одбора Културног центра Војводине „Милош Црњански“ у Новом Саду;
1126. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Кикинда;
1127. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Завода за јавно здравље Кикинда;
1128. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Кикинда;
1129. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Завода за јавно здравље Кикинда.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ,УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1130. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета – Природа и друштво 4 за четврти разред основне школе;
1131. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа националног додатка – Додатак из историје румунског народа за седми разред основне школе писан на румунском језику и писму;
1132. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 8, за осми разред основне школе писан на хрватском језику и писму;
1133. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Ликовна култура 2 за други разред основне школе писан на румунском језику и писму;
1134. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Историја 7, за седми разред основне школе писан на румунском језику и писму;
1135. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Рачунарство и информатика 2, за други разред гимназије писан на мађарском језику и писму;
1136. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 8, за осми разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
1137. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеничког комплета Математика 8 за осми разред основне школе писан на мађарском језику и писму.

ОГЛАСНИ ДЕО
ОПШТА БОЛНИЦА СЕНТА


1138. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

 Број 32  - 28.07.2021.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1081. Одлука о измени одлуке о образовању Радне групе за председавање Аутономне покрајине Војводине Радном заједницом Подунавских регија 2021-2022. године.

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА


1082. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1083. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1084. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1085. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1086. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1087. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине:

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1088. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице;
1089. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине-националне заједнице;
1090. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за здравство;
1091. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор;
1092. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор;
1093. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор;
1094. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор;
1095. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад;
1096. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад;
1097. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад;
1098. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за реуматске болести Нови Сад;
1099. Решење о престанку дужности директора Опште болнице Врбас, Брбас;
1100. Решење о именовању вршиоца дужности директора Опште болнице Врбас, Врбас;
1101. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Института за плуће болести Војводине;
1102. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву;
1103. Решење о именовању члана Управног одбора Дома за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ у Панчеву;
1104. Решење о измени и допуни Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број:401-9/2021-71:
1105. Исправка Решења о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту Споменика културе, Петроварадин;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ,УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1106. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеничког комплета – Русински језик 5, за пети разред основне школе;
1107. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Музичка култура 3, за трећи разред основне школе писан на румунском језику и писму;
1108. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Биологија 5, за пети разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
1109. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Биологија 6, за шести разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
1110. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеничког комплета Математика 3, за трећи разред основне школе писан на румунском језику и писму;
1111. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Биологија 1, за први разред гимназије писан на словачком језику и писму;
1112. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Историја 2, за други разред гимназије писан на словачком језику и писму.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1113. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад „8. мај“ у Белој Цркви.

________________________________________________

 Број 31  - 14.07.2021.


OПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1048. Исправка Покрајинске скупштинске одлуке о установљавању знака „Најбоље из Војводине“;

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1049. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2021. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1050. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Позоришном музеју Војводине, Нови Сад
1051. Решење о давању сагласности на допуну Финансијског плана Центра за породични смештај и усвојење Нови Сад за 2021. годину
1052. Решење о давању сагласности Студентском центру „Нови Сад“ у Новом Саду за обављање других делатности које су у функцији основне делатности
1053. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
1054. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за привреду и туризам
1055. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
1056. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
1057. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
1058. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
1059. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
1060. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
1061. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
1062. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
1063. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
1064. Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
1065. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
1066. Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
1067. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
1068. Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
1069. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
1070. Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду
1071. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја савремене уметности Војводине у Новом Саду

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ,УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1072. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Музичка култура 1, за први разред гимназије друштвено-језичког, природно-математичког и општег типа писан на мађарском језику и писму;
1073. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Биологија 8, за осми разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
1074. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Ликовна култура 4, за четврти разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
1075. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа уџбеника Музичка култура 4, за четврти разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
1076. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеничког комплета Математика 1, за први разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
1077. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеничког комплета Природа и друштво 4, за четврти разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
1078. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеника Хемија 8, за осми разред основне школе писан на хрватском језику и писму;
1079. Решење о одобравању за издавање и употребу рукописа превода уџбеникчког комплета Природа и друштво 4, за четврти разред основне школе, на хрватском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1080. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом за 2021. годину.

________________________________________________

 Број 30  - 08.07.2021.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


983. Решење о давању сагласности на Програм о измени и допуни Програма пословања ДОО „Парк Палић“ Палић за 2021. годину
984. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2020. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
985. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2020. годину ЈВП „Воде
Војводине“, Нови Сад
986. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
987. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
988. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
989. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за финансије
990. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
991. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за финансије
992. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
993. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
994. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
995. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за енергетику, грађевинарство и саобраћај
996. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
997. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
998. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
999. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за високо образовање и научноистраживачку делатност
1000. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за спорт и омладину
1001. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
1002. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за спорт и омладину
1003. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину
1004. Решење о престанку дужности директорице Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица – установе културе од националног значаја-Községközi Műemlékvédelmi Intézet Szabadka-Országos Jelentöségű Kulrurális Intézmény, Szabadka, Međuopćinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica-ustanove culture od nacionalnog značaja
1005. Решење о именовању директора Међуопштинског завода за заштиту споменика културе Суботица – установе културе од националног значајаKözségközi Műemlékvédelmi Intézet SzabadkaOrszágos Jelentöségű Kulrurális Intézmény, Szabadka, Međuopćinskog zavoda za zaštitu spomenika kulture Subotica-ustanove kulture od nacionalnog značaja
1006. Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Архива Војводине у
Новом Саду
1007. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Архива Војводине у Новом Саду
1008. Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Архива Војводине у Новом Саду
1009. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Архива Војводине у Новом
Саду
1010. Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Музеја Војводине у
Новом Саду
1011. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Музеја Војводине у Новом Саду
1012. Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом Саду
1013. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Музеја Војводине у Новом
Саду
1014. Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду
1015. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Спомен-збирке Павла
Бељанског у Новом Саду
1016. Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Спомен-збирке Павла Бељанског у Новом Саду
1017. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Спомен-збирке Павла
Бељанског у Новом Саду
1018. Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин
1019. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин
1020. Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин
1021. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Покрајинског завода за заштиту споменика културе, Петроварадин
1022. Решење о престанку дужности председника и чланова Управног одбора Галерије ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду
1023. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Галерије ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду
1024. Решење о престанку дужности председника и чланова Надзорног одбора Галерије ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду
1025. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Галерије ликовне уметности поклон збирка Рајка Мамузића у Новом Саду
1026. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда
1027. Решење о именовању чланова Управног одбора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ Кикинда
1028. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
1029. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
1030. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
1031. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац
1032. Решење о исправци грешке у Решењу о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401- 9/2021-79
1033. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-97
1034. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-98
1035. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-99
1036. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-100
1037. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-9/2021-101

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ,УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1038. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура 1, за први разред гимназије, писан на мађарском језику и писму;
1039. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Ликовна култура 2, за други разред гимназије, писан на мађарском језику и писму;
1040. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 1, за први разред гимназије, писан на мађарском језику и писму;
1041. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Хемија 2, за други разред гимназије природно-математичког смера, писан на мађарском језику и писму;
1042. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Психологија 2, за други разред гимназије, писан на мађарском језику и писму;
1043. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Техника и технологија 8, за осми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
1044. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Физика 8, за осми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
1045. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Математика 4, за четврти разред основне школе, писан на русинском језику и писму;
1046. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Техника и технологија 8, за осми разред основне школе, писан на русинском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


1047. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за субвенционисање предузетника, микро и малих правних лица од интереса за развој и ревитализацију послова који се сматрају уметничким и старим занатима, односно пословима домаће радиности у 2021. години

________________________________________________
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42