СВЕ НА ЈЕДНОМ МЕСТУ!
Правна   редакција
 011/ 3036-532
Економска   редакција
 011/ 3036-531  
Софтвер
  011/2632-743
Продаја и   претплата
  011/361-48-58   011/361-51-00  
П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 49  - 10. 10. 2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

994. Одлука о одређивању органа задуженог за координацију одговорних субјеката у спровођењу активности из Покрајинског антикорупцијског плана

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
995. Правилник о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АПВ

996. Одлука о измени Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине
997. Одлука о допуни Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА
998. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2018. годину
999. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2018. годину
1000. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места у Заводу за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinskÝch SlovÁkov у Новом Саду
1001. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова у Установи социјалне заштите Геронтолошки центар Суботица
1002. Решење о давању сагласности на Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Дома за децу и омладину без родитељског старања „Споменак“ Панчево
1003. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра Кањижа у Кањижи
1004. Решење о разрешењу чланице Надзорног одбора Геронтолошког центра „Сомбор“ у Сомбору
1005. Решење о преносу средстава Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број: 401-1187/2018-10
1006. Решење о преносу средстава Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 401-1187/2018-9
1007. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-70
1008. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-71
1009. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-72

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
1010. Решење о разрешењу дужности сталног судског тумача за румунски језик

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1011. Конкурс о додели бесповратних средстава јавним средњим школама на територији АП Војводине, за реализацију пројектних активности на тему задругарства у 2018. години
1012. Конкурс за расподелу средстава из Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2018. години

ГРАД СУБОТИЦА ГРАДСКА УПРАВА
1013. Одлука о проглашењу печата неважећим

________________________________________________

 Број 48  - 03. 10. 2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

976. Одлука о образовању Радне групе за праћење активности реализације пројекта „Изградња брзе саобраћајнице – државног пута Iб реда број 21 Нови Сад – Рума (Фрушкогорски коридор)“
977. Решење о давању сагласности на Измене Статута Покрајинског завода за заштиту природе
978. Решење о престанку дужности директора Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици
979. Решење о именовању директора Дома ученика средњих школа у Сремској Митровици
980. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево
981. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ Панчево
982. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“ у Сомбору
983. Решење о именовању председника и чланица Управног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“ у Сомбору
984. Решење о разрешењу председнице и чланова Надзорног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“ у Сомбору
985. Решење о именовању председнице и чланова Надзорног одбора Дома за децу и омладину „Мирослав Антић – Мика“ у Сомбору
986. Решење о разрешењу члана Управног одбора Опште болнице Кикинда, Кикинда
987. Решење о именовању члана Управног одбора Опште болнице Кикинда, Кикинда
988. Решење о именовању члана Управног одбора Студентског центра „Суботица“ у Суботици
989. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 401-1187/2018-8
990. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај, број: 401-94/2018-67
991. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 401-94/2018-68
992. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број: 401-94/2018-69

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
993. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад „Нова Црња“, Нова Црња

________________________________________________

 Број 47  - 26. 09. 2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

951. Правилник о изменама Правилника о додели средстава за финансирање спровођења јавних радова на територији Аутономне покрајине Војводине у 2018. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

952. Решење о давању сагласности на Одлуку о мрежи јавних основних школа са седиштем на територији општине Оџаци
953. Решење о измени Решења о образовању Стручне комисије за давање мишљења за доделу солидарне помоћи
954. Решење о давању сагласности на Правилник о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра Кикинда у Кикинди
955. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2018. годину
956. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Сомбор
957. Решење о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа Сомбор
958. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
959. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за јавно здравље Сомбор
960. Решење о разрешењу члана Управног одбора Студентског центра “Суботица” у Суботици
961. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 401-1187/2018-4
962. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за здравство, број: 401-1187/2018-5
963. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство, број: 401-1187/2018-6
964. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву Управе за заједничке послове покрајинских органа, број: 401-1187/2018-7
965. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Секретаријату Покрајинске владе, број: 401-94/2018-60
966. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за високо образовање и научноистраживачку делатност, број: 401-94/2018-61
967. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, број: 401-94/2018-63
968. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-64
969. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-65
970. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама, број: 401-94/2018-66

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
971. Решење о давању ловишта “Ковиљак” на газдовање
972. Решење о давању ловишта “Врбас” на газдовање
973. Решење о давању ловишта “Јегричка” на газдовање
974. Решење о давању ловишта “Виногради” на газдовање

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

975. Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката удружења у области основног и средњег образовања и за суфинансирање организација националних мањина – националних заједница у АП Војводини за 2018. годину

________________________________________________

 Број 46  - 19. 09. 2018.


ОПШТИ ДЕО
ЈАВНО ВОДОПРИВРЕДНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ» НОВИ САД

941. Одлука о утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов «бућком» за 2019. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

942. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Туристичке организације Војводине за 2018. годину
943. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2018. годину
944. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Клиничког центра Војводине
945. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Клиничког центра Војводине
946. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 401-1187/2018-3;
947. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, пропи-се, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-58
948. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за здравство, број: 401-94/2018-59

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
949. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета «Математика 5» за пети разред основне школе на мађарском језику, Привредном друштву «Герундијум» д.о.о. Београд

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

950. Конкурс за доделу бесповратних средстава за отварање нових радних места повезаних са реализацијом инвестиционог пројекта

________________________________________________

 Број 45  - 18. 09. 2018.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

932. Покрајинска скупштинска одлука о Покрајинском антикорупцијскoм плану
933. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Програма имплементације Регионалног просторног плана Аутономне покрајине Војводине за период 2017- 2021. године
934. Покрајинска скупштинска одлука о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини Аутономне покрајине Војводине
935. Покрајинска скупштинска одлука о броју и просторном распореду јавних средњих школа на територији Аутономне покрајине Војводине
936. Покрајинска скупштинска одлука о измени и допуни Покрајинске скупштинске Одлуке о организовању Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад
937. Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2018. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

938. Одлука о изменама Одлуке о именовању председника, чланова и секретара Покрајинске изборне комисије и њихових заменика
939. Одлука о престанку функције заменика председника Покрајинске изборне комисије
940. Одлука о престанку мандата члана Одбора за питања уставно-правног положаја Покрајине

________________________________________________

 Број 44  - 14. 09. 2018.


ОПШТИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АПВ
906. Одлука о Измени Одлуке о посланицима у радном односу у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
907. Правилник о поступку избора јединица локалних самоуправа за израду анализа потенцијала за енергетску санацију објеката основних школа и предшколских установа;
908. Правилник о додели бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде елабората енергетске ефикасности у јавним установама;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

909. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Фонда за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима за 2018. годину;
910. Решење о давању сагласности на Одлуку о Изменама и допунама Програма рада Канцеларије за инклузију Рома за 2018. годину;
911. Решење о давању сагласности на Одлуку о Изменама и допунама Финансијског плана Канцеларије за инклузију Рома за 2018. Годину
912. Решење о престанку дужности директора Геронтолошког центра Кањижа, у Кањижи;
913. Решење о именовању вршиоца дужности директора Геронтолошког центра Кањижа, у Кањижи;
914. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома ученика средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди;
915. Решење о именовању директора Дома ученика Средњих школа „Никола Војводић“ у Кикинди;
916. Решење о разрешењу члана Управног одбора Архива Војводине у Новом Саду;
917. Решење о именовању члана Управног одбора Архива Војводине у Новом Саду;
918. Решење о именовању члана Надзорног одбора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“, Нови Сад;
919. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе са верским заједницама, број: 401-94/2018-57;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
920. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета „Свијет око нас 1“ за први разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;
921. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Ликовна умјетност 1“ за први разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;
922. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Ликовна умјетност 5“ за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;
923. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета „Математика 1“ за први разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;
924. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета „Техника и технологија 5“ за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;
925. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Информатика 5“ за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;
926. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Повијест 5“ за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;
927. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Биологија 5“ за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;
928. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника „Географија 5“ за пети разред основне школе на хрватском језику, издавачкој кући БИГЗ школство д.о.о., Београд;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
929. Решење о давању сагласности на именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад „Солидарност“ Панчево;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

930. Јавни конкурс за израду анализа потенцијала за енергетску санацију објеката основних школа и предшколских установа;
931. Јавни конкурс за доделу бесповратних подстицајних средстава за суфинансирање израде елабората енергетске ефикасности у јавним установама.

________________________________________________

 Број 43  - 05. 09. 2018.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

890. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину
891. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház Суботица за 2018. годину
892. Решење о престанку дужности директора Завода за јавно здравље Сомбор
893. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за јавно здравље Сомбор
894. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Суботици
895. Решење о именовању члана Управног одбора Дома ученика средњих школа у Суботици
896. Решење о престанку мандата председника Надзорног одбора ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
897. Решење о именовању председника Надзорног одбора ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин
898. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице, број: 401-94/2018-56
899. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство и Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 401-1187/2018-2

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
900. Решење о установљавању ловишта „Врбас“
901. Решење о Изменама Решења о установљавању ловишта „Ковиљак“

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

902. Конкурс за подршку организацијама цивилног друштва за пројекте који доприносе сарадњи јавног и цивилног сектора

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
903. Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
904. Конкурс за финансирање пројеката са циљем афирмације жена у спорту

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО
905. Јавни оглас за давање права на газдовање ловиштима

________________________________________________

 Број 42  - 29. 08. 2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

880. Покрајинска уредба о грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

881. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити ЈВП „Воде Војводине“, Нови Сад за 2017. годину
882. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину
883. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода „Форум“ - Forum Könyvkiadó Intézet за 2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА

884. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад општине Мали Иђош

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

885. Конкурс за доделу признања „др Ђорђе Натошевић“ за школску 2017/2018. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ
886. Измена Конкурса за финансирање пројеката подршке оснивања и оснаживања рада Канцеларија за младе

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ
887. Измена Конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку репроматеријала у 2018. години
888. Измена Конкурса за доделу бесповратних средстава за субвенционисање издатака за набавку машина или опреме или софтвера или за стицање нематеријалне имовине у 2018. години

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
889. Конкурс за унапређење родне равноправности на територији АП Војводине

________________________________________________

 Број 41  - 22. 08. 2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

867. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће дете или четврто дете за решавање стамбеног питања или за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ
868. Правилник о ближем уређивању изгледа обрасца извода из службене легитимације и службене значке инспектора у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

869. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Архива Војводине у Новом Саду
870. Решење о именовању директора Архива Војводине у Новом Саду
871. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
872. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2018. годину
873. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
874. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2018. годину
875. председника Управног одбора Покрајинског завода за спорт и медицину спорта
876. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Управи за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине, број: 401-94/2018-53
877. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за социјалну политику, демографију и равноправност полова, број: 401-94/2018-54

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
878. Решење о одобравању издавања и употребе аудио записа ЦД (Звучна читанка) уз уџбеник „Словенчина моја мила“, словачки језик са елементима националне културе, за први, други и трећи разред основне школе, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд
879. Решење о одобравању издавања и употребе аудио записа ЦД (Звучна читанка) уз уџбеник „Словенчина моја мила“, словачки језик са елементима националне културе, за четврти, пети и шести разред основне школе, издавачкој кући ЈП Завод за уџбенике, Београд

________________________________________________

 Број 40  - 15. 08. 2018.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДЕУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

850. Правилник о додели бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења грађана у 2018. години на територији АП Војводине чија је делатност у вези са пољопривредном производњом

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

851. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Галерије ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића за 2018. годину
852. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Галерије ликовне уметности – поклон збирка Рајка Мамузића за 2018. годину
853. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Српског народног позоришта за 2018. годину
854. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Српског народног позоришта за 2018. годину
855. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2017. годину ЈП „Војводинашуме“ Петроварадин
856. Решење о разрешењу члана Управног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
857. Решење о именовању члана Управног одбора Позоришног музеја Војводине у Новом Саду
858. Решење о разрешењу председнице и чланова Управног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
859. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
860. Решење о разрешењу председника и чланица Надзорног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
861. Решење о именовању председника и чланица Надзорног одбора Дома за душевно оболела лица „Чуруг“ у Чуругу
862. Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама 127 број: 401-94/2018-29

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
863. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета Свет око нас за први разред основне школе (уџбеник и радна свеска) на мађарском језлику, издавачкој кући Креативни центар, Београд

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

864. Конкурс за доделу бесповратних средстава за реализацију програмских активности удружења удружења грађана у 2018. години на територији АП Војводине чија је делатност у вези са пољопривредном производњом

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА
865. Конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана/удружењима жена за финансирање пројеката у области равноправности полова са циљем унапређења положаја жена и равноправности полова у АП Војводини
866. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењеима грађана за финансирање пројеката у области унапређења положаја Рома и Ромкиња

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 НИП „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42