П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 43  - 25.10.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1236. Одлука о измени Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1237. Одлука о измени Одлуке о додели бесповратних средстава породицама на територији Аутономне покрајине Војводине, за куповину некретнине, с циљем унапређења положаја жена;
1238. Усклађени динарски износи из тарифе покрајинских административних такси;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ
ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


1239. Правилник о поступку и критеријумима за доделу финансијских средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију програма новог запошљавања жена које су у ситуацији партнерског и породичног насиља на територији АП Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1240. Решење o престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1241. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1242. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1243. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1244. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
1245. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
1246. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам;
1247. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам;
1248. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
1249. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
1250. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
1251. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство;
1252. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1253. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1254. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1255. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1256. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад;
1257. Решење о именовању вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад;
1258. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;
1259. Решење којим се овлашћује Владимир Галић, потпредседник Покрајинске владе и покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду и шумарство, да у име оснивача закључи Анекс II Колективног уговора код послодавца ЈП „Војводинашуме“;
1260. Решење о престанку дужности директора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју;
1261. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју;
1262. Решење о разрешењу чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кањижи;
1263. Решење о именовању чланова Надзорног одбора Геронтолошког центра у Кањижи;
1264. Решење о давању сагласности за расписивање Јавног конкурса за именовање директора Завода за културу војвођанских Мађара;
1265. Решење о давању сагласности на Правилник о трећој измени Правилника о организацији и систематизацији послова Установе за смештај и збрињавање старих лица Геронтолошки центар Панчево;
1266. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Галерије ликовне уметности -поклон збирке Рајка Мамузића за 2023. годину;
1267. Решење о давању сагласности на измене и допуне Плана и програма рада Издавачког завода „Форум“ за 2023. годину;
1268. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода „Форум“ за 2023. годину;
1269. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Житиште у Житишту;
1270. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-8;
1271. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-9;
1272. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-184;
1273. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-185;
1274. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-186;
1275. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-187;
1276. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-188;
1277. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-189;

ОГЛАСНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1278. Јавни конкурс за избор кандидата за чланове Програмског савета Јавне медијске установе „Радио – телевизија Војводине“;

ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1279. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у 2023. години.

________________________________________________

 Број 42  - 18.10.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1202. Правилник о другој измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће и остали усеви у АП Војводини у 2023. години;

НАДЗОРНИ ОДБОР Д ЈУП „БЕЛОЦРКВАНСКА ЈЕЗЕРА“ БЕЛА ЦРКВА

1203. Правилник о унутрашњем реду и чуварској служби предела изузетних одлика „Караш-Нера“;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1204. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Архиву Војводине;
1205. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Српског народног позоришта за 2023. годину;
1206. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Српског народног позоришта за 2023. годину;
1207. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Музеја Војводине за 2023. годину;
1208. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Музеја Војводинеn за 2023. године;
1209. Решење о давању сагласности на Статут Дома за лица са оштећеним видом „Збрињавање“ у Панчеву;
1210. Решење о давању сагласности на Статут Опште болнице „Др Радивој Симоновић“ Сомбор, Сомбор;
1211. Решење о давању сагласности на Одлуку Скупштине Научно-технолошког парка Нови Сад д.о.о. о расподели нето добити из 2022. године;
1212. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Управе за капитална улагања Аутономне покрајине Војводине;
1213. Решење о разрешењу вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Вршац, Вршац;
1214. Решење о разрешењу члана Управног одбора Специјалне болнице за рехабилитацију „Термал“ Врдник;
1215. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома здравља Вршац у Вршцу;
1216. Решење о разрешењу члана Управног одбора nВојвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад;
1217. Решење о именовању члана Управног одбора Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад;
1218. Решење о именовању члана Надзорног одбора Геронтолошког центра у Зрењанину;
1219. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-7;
1220. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-88/2023-24;
1221. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-88/2023-25;
1222. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-84 од 07.06.2023. године;
1223. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-101 од 05.07.2023. године;
1224. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-177;
1225. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-178;
1226. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-179;
1227. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-180;
1228. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-181;
1229. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-182;
1230. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-183;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1231. Решење о одобрењу издавања и употребе превода уџбеничког комплета Физика за осми разред основне школе, писано на румунском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА


1232. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2023. години за децу и породицу;
1233. Јавни оглас за доделу средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2023. години за децу и породицу;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1234. Одлука о измени и допуни Јавног позива за набавку опреме, машина и одржавање објеката који се користе за обављање саветодавних послова у 2023. години;
1235. Одлука о другој измени Конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће и остали усеви у АП Војводини у 2023. години

________________________________________________

 Број 41  - 11.10.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1177. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће и остали усеви у АП Војводини у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1178. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности;
1179. Правилник о поступку и критеријумима за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1180. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
1181. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
1182. Решење о давању сагласности на измене и допуне Плана заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2023. годину;
1183. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2023. годину;
1184. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2023. годину;
1185. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2023. годину;
1186. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Народног позоришта Суботица – Narodnog pozorišta Subatica – Népszínház Szabadka – Narodnog kazališta Subotica за 2023. годину;
1187. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Војвођанског симфонијског оркестра за 2023. годину;
1188. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Музеја савремене уметности Војводине за 2023. годину;
1189. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2023. годину;
1190. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-85/2023-6;
1191. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-170;
1192. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-176;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1193. Конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за подизање квалитета основног и средњег образовања – набавка опреме – видео надзора у функцији промовисања и унапређења безбедности ученика за установе основног и средњег образовања и васпитања на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ


1194. Јавни конкурс за доделу средстава за даровите студенте установама високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2023. годину;
1195. Измена Јавног конкурса за суфинансирање образованих програма/пројеката установа високог образовања чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2023. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА
ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1196. Одлука о измени конкурса за доделу средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у АП Војводини у 2023. години;
1197. Одлука о измени конкурса за доделу средстава за суфинансирање инвестиција у физичка средства пољопривредних газдинстава у сектору воће, грожђе, поврће и остали усеви у АП Војводини у 2023. години;
1198. Измена конкурса за расподелу средстава из Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ ЗАВОД ЗА РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


1199. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалних самоуправа са територије АП Војводине за финансирање израде локалних акционих планова и реализације активности из локалног акционог плана за унапређење родне равноправности у 2023. години;
1200. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку развоја и афирмације женског предузетништва у 2023. години.

ОПШТИНА ТИТЕЛ

1201. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

 Број 40  - 04.10.2023.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1142. Покрајинска скупштинска одлука о избору посланика у Скупштину Аутономне покрајине Војводине;
1143. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Програма развоја високог образовања и научноистраживачке делатности у Аутономној покрајини Војводини до 2030. године;
1144. Покрајинска скупштинска одлука о начину рада домова ученика и средњих школа с домом ученика, са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине;
1145. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Царска бара“;
1146. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1147. Правилник за набавку опреме, машина и одржавање објеката који се користе за обављање саветодавних послова у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1148. Правилник о допуни Правилника о додели бесповратних подстицајних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација у области ефикасног коришћења енергије;

УПРАВНИ ОДБОР КАНЦЕЛАРИЈЕ ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

1149. Правилник о додели студентских стипендија;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ


1150. Одлука о престанку мандата члана Савета Економског факултета у Суботици;
1151. Одлука о именовању члана Савета Економског факултета у Суботици;
1152. Одлука о престанку мандата члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду;

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1153. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине– националне заједнице;
1154. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање,прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1155. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине –националне заједнице;
1156. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1157. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1158. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника Покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова;
1159. Решење о давању сагласности на измене и допуне Годишњег Програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за 2023. годину;
1160. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама за 2023. годину;
1161. Решење о давању сагласности на Завршни рачун Канцеларије за инклузију Рома за 2022. годину;
1162. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту споменика културе за 2023. годину;
1163. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Архива Војводине за 2023. годину;
1164. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити по завршном рачуну за 2022. годину за „Агробизнис инкубатор доо Сремска Митровица“, Сремска Митровица;
1165. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Српска Црња у Српској Црњи;
1166. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Српска Црња у Српској Црњи;
1167. Решење о разрешењу члана Управног одбора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију Нови Сад;
1168. Решење о разрешењу члана Управног одбора Опште болнице Кикинда, Кикинда;
1169. Решење о именовању члана Управног одбора Опште болнице Кикинда, Кикинда;
1170. Решење о разрешењу члана Управног одбора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју;
1171. Решење о именовању члана Управног одбора Дома за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац“ у Новом Бечеју;
1172. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 401-88/2023-23;
1173. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-84/2023-3;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1174. Јавни позив за набавку опреме, машина и одржавање објеката који се користе за обављање саветодавних послова у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ


1175. Јавни конкурс за финансирање набавке опреме и изградње система за производњу електричне енергије из обновљивих извора путем соларних фотонапонских панела у установама из надлежности Покрајинског секретаријата за високо образовање и научно-истраживачку делатност чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина за 2023. годину.

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАР ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1176. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

 Број 39  - 27.09.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


1111. Правилник о ближем уређивању изгледа обрасца извода из службене легитимације и службене значке инспектора у Покрајинском секретаријату за енергетику, грађевинарство и саобраћај;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1112. Правилник о измени Правилника о додели средстава из Годишњег програма коришћења средстава из буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2023. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1113. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Спомен – збирке Павла Бељанског за 2023. годину;
1114. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Спомен – збирке Павла Бељанског за 2023. годину;
1115. Решење о давању сагласности на измене и допуне Програма рада Позоришног музеја Војводине за 2023. годину;
1116. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Позоришног музеја Војводине за 2023. годину;
1117. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за спорт и медицину спорта за 2023. годину;
1118. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-13;
1119. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-14;
1120. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-15;
1121. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-16;
1122. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-17;
1123. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-19;
1124. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-20;
1125. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-21;
1126. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-22;
1127. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-164;
1128. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-165;
1129. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-167;
1130. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-168;
1131. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-169;
1132. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-171;
1133. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-172;
1134. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-173;
1135. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-174;
1136. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-175;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


1137. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2023. години;
1138. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана и другим непрофитним организацијама са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине у 2024. години – манифестације;
1139. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1140. Јавни конкурс за уступање на коришћење дела рибарског подручја „Бачка“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1141. Измена конкурса за доделу средстава из Годишњег програма коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме АП Војводине за 2023. годину.

________________________________________________

 Број 38  - 20.09.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1068. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у АП Војводини у 2023. години;
1069. Правилник за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2023. години у АП Војводини;
1070. Правилник о додели подстицајних средстава путем конкурса за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1071. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2023. години;

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ ВОДОПРИВРЕДНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ВОДЕ ВОЈВОДИНЕ“

1072. Одлука о утврђивању вредности дозвола за привредни риболов и риболов „бућком“ за 2024. годину;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1073. Решење о давању сагласности на измене Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2023. годину;
1074. Решење о давању сагласности на измену Програма рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину;
1075. Решење о давању сагласности на III измене и допуне Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2023. годину;
1076. Решење о давању сагласности на III измене и допуне Програма рада Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1077. Решење о давању сагласности на III измене и допуне Финансијског плана Фонда „Европски послови“ Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
1078. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити за 2022. годину ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
1079. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovàkov;
1080. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Српског народног позоришта, Нови Сад;
1081. Решење о престанку мандата вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
1082. Решење о именовању вршиоца дужности директора Јавног предузећа за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
1083. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама;
1084. Решење о именовању вршиоца дужности директора Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама;
1085. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Дома здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија;
1087. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија;
1088. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Дома здравља „Др Милорад – Мика Павловић“ Инђија;
1089. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве, 127 број: 401-84/2023-41;
1090. Решење о укидању Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве , 127 број: 401 84/2023-150;
1091. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-5;
1092. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-6;
1093. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-7;
1094. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-8;
1095. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-9;
1096. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-10;
1097. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-11;
1098. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве, број: 401-88/2023-12;
1099. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-155;
1100. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-156;
1101. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-159;
1102. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-160;
1103. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-161;
1104. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-162;
1105. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-84/2023-163;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1106. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова контроле и сертификације органске производње у АП Војводини у 2023. години;
1107. Конкурс за доделу средстава за суфинансирање трошкова увођења и сертификације система безбедности и квалитета хране и производа са ознаком географског порекла у 2023. години у АП Војводини;
1108. Конкурс за доделу подстицајних средстава за уклањање дивљих депонија с пољопривредног земљишта у АП Војводини у 2023. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1109. Одлука о измени Јавног конкурса за финансирање посебних програма – пројеката изградње, одржавања и опремања спортских објеката у АП Војводини;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1110. Измена Јавног конкурса за суфинансирање програма/пројеката у области научноистраживачког развоја невладиних организација у Аутономној покрајини Војводини

________________________________________________

 Број 37  - 13.09.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1032. Покрајинска уредба o грађевинском земљишту у јавној својини Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1033. Правилник о додели средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у АП Војводини у 2023. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1034. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за суфинансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала АП Војводине у 2023. години
1035. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за финансирање пројеката од значаја за развој туристичког потенцијала Аутономне покрајине Војводине-манифестације

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1036. Решење о постављењу заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
1037. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам
1038. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за привреду и туризам
1039. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
1040. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
1041. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Дирекције за робне резерве Аутономне покрајине Војводине
1042. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2023. годину
1043.Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана заштите природних добара Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад, за 2023. годину
1044. Решење о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и допуна Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине”, Нови Сад, за 2023. годину
1045. Решење о престанку дужности директорa Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ Зрењанин
1046. Решење о именовању вршиоца дужности директорa Градске народне библиотеке „Жарко Зрењанин“ Зрењанин
1047. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Ада у Ади
1048. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Ада у Ади
1049. Решење о разрешењу чланова Управног одбора Студентског културног центра у Новом Саду
1050. Решење о именовању чланова Управног одбора Студентског културног центра у Новом Саду
1051. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве број: 102-401-88/2023-4

ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ

1052. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1053. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1054. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1055. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ОГЛАСНИ ДЕО
КОМИСИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПРИЗНАЊА ПОКРАЈИНСКЕ ВЛАДЕ И ПОКРАЈИНСКИХ ПРИЗНАЊА


1056. Јавни позив за подношење предлога за доделу награде Аутономне покрајине Војводине „Михајло Пупин“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРOПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1057. Конкурс за финансирање и суфинансирање активности, програма и пројеката националних савета националних мањина у области основног и средњег образовања у АП Војводини за 2023. годину-дотирање припреме и израде тестова и задатака на мањинским језицима

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1058. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2023. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1059. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години
1060. Конкурс за стицање права на коришћење знака „Најбоље из Војводине“

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЗДРАВСТВО

1061. Јавни конкурс за финансирање односно суфинансирање изградње, одржавања и опремања здравствених установа у 2023. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1062. Конкурс за доделу средстава за унапређење и развој руралне инфраструктуре и услуга у АП Војводини у 2023. години
1063. Конкурс за расподелу средстава из Годишњег програма мера за спровођење одгајивачког програма у АП Војводини у 2023. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

1064. Конкурс за доделу бесповратних средстава из буџета Аутономне покрајине Војводине у 2023. години, за суфинансирање израде планске документације
1065. Јавни позиви јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за пријаву пројеката за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона у 2023. години
1066. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава кроз програм подршке акредитованим развојним агенцијама у области регионалног развоја на територији АП Војводине
1067. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за подршку привредним друштвима за куповину нове опреме у 2023. години.

________________________________________________

 Број 36  - 06.09.2023.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


989. Правилник о измени Правилника о школском календару за средње школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину
990. Правилник о измени Правилника о школском календару за основне школе са седиштем на територији Аутономне покрајине Војводине за школску 2023/2024. годину

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

991. Правилник о измени Правилника о додели средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2023. години
992. Правилник о измени Правилника за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2023. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

993. Правилник о додели бесповратних средстава женском предузетништву за субвенционисање трошкова набавке машина/опреме, рачунарске опреме, софтвера или услуге у циљу иновирања и дигитализовања процеса производње и операција у домену маркетинга и трговине у 2023. години

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


994. Решење о разрешењу дужности заменика правобраниоца Аутономне покрајине Војводине
995. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за социјалну политику, демографију и равноправност полова
996. Решење о престанку дужности вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
997. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
998. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма рада Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 2023. годину
999. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Едукативног центра за обуке у професионалним и радним вештинама, Нови Сад, за 2023. Годину 1000. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља Нови Кнежевац (са стационаром)
1001. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Одлуке о мрежи јавних основних школа на територији општине Кањижа
1002. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода „Форум“-Forum Könyvkiadó Intézet за 2023. годину
1003. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2023. годину
1004. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2023. годину
1005. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Тител у Тителу
1006. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Тител у Тителу
1007. Решење о именовању чланице Надзорног одбора Покрајинског завода за социјалну заштиту
1008. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-138
1009. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-139
1010. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-140
1011. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-141
1012. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-142
1013. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-143
1014. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-144
1015. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-145
1016. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-146
1017. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-147
1018. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-148
1019. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-149
1020. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-150
1021. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-151
1022. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-152
1023. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-153
1024. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-84/2023-154

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


1025. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад у Бачу
1026. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директорке Центра за социјални рад „Солидарност“ у Панчеву

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1027. Одлука о измени Конкурса за доделу средстава за суфинансирање набавке опреме и система за наводњавање и опреме за побољшање водног, ваздушног и топлотног режима биљака у АП Војводини у 2023. години
1028. Одлука о измени Конкурса за доделу бесповратних средстава за опремање сточарских фарми у АП Војводини у 2023. години

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

1029. Јавни конкурс за финансирање посебног програма којим се доприноси развоју спорта у АП Војводини
1030. Јавни конкурс за финансирање пројеката подршке спровођењу омладинске политике
1031. Јавни конкурс за финансирање посебних програма-пројеката изградње, одржавања и опремања објеката у АП Војводини.

________________________________________________

 Број 35  - 08.09.2023.


ОПШТИ ДЕО
СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ


970. Покрајинска скупштинска одлука о ребалансу буџета Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
971. Покрајинска скупштинска одлука о измени Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за шуме Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
972. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Годишњем програму коришћења средстава из Буџетског фонда за воде Аутономне покрајине Војводине за 2023. годину;
973. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програму подршке пољопривредним стручним и саветодавним службама у обављању саветодавних и прогнозно извештајних послова у заштити биља у АП Војводини за 2023. годину;
974. Покрајинска скупштинска одлука о изменама и допуни Покрајинске скупштинске одлуке о Програмуподршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за територију Аутономне покрајине Војводине у 2023. години;
975. Покрајинска скупштинска одлука о изменама Покрајинске скупштинске одлуке о Програму заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта на територији Аутономне покрајине Војводине у 2023. години;
976. Покрајинска скупштинска одлука о измени и допуни
Покрајинске скупштинске одлуке о Програму очувања плодности код оболелих код малигних болести у Аутономној покрајини Војводини за 2023. годину;
977. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене Специјалног резервата природе „Обедска бара“;
978. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног коридора државног пута IБ реда гранични прелаз са Мађарском (Бачки брег) – Сомбор – Кула – Врбас – Србобран – Бечеј – Кикинда – гранични прелаз са Румунијом (Наково);
979. Покрајинска скупштинска одлука о заштити предела изузетних одлика „Кањишки јараши“;
980. Покрајинска скупштинска одлука о заштити Парка природе „Мртваје горњег Потисја“;
981. Покрајинска скупштинска одлука о заштити парка природе „Стара Тиса код Бисерног острва“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

982. Правилник о условима за финансирање набавке опреме и изградње система за производњу електричне енергије из обновљивих извора путем соларних фотонапонских панела у установама из надлежности Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност чији је оснивач Аутономна покрајина Војводина;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ

983. Правилник о одобравању и финансирању програма којима се остварују потребе и интереси грађана у области спорта у АП Војводини;

ПОСЕБНИ ДЕО
СКУПШТИНА АП ВОЈВОДИНЕ


984. Одлука о престанку мандата члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду;
985. Одлука о именовању члана Савета Медицинског факултета у Новом Саду;
986. Одлукао престанку мандата члана Савета Грађевинског факултета у Суботици;
987. Одлука о именовању члана Савета Грађевинског факултета у Суботици;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


988. Решење о одобравању издавања и употребе уџбеника Додатак из историје мађарског народа уз уџбеник Историја за осми разред основне школе писан на мађарском језику и писму.

________________________________________________

 Број 34  - 30.08.2023.


ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

953. Решење о именовању администратора Писарнице и Система управљања документима покрајинских органа;
954. Решење о престанку дужности директора Геронтолошког центра Врбас у Врбасу;
955. Решење о именовању директора Геронтолошког центра Врбас у Врбасу;
956. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац;
957. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за психијатријске болести „Др Славољуб Бакаловић“ Вршац;
958. Решење о престанку дужности вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица;
959. Решење о давању сагласности на измене Програма рада Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2023. годину;
960. Решење о давању сагласности на измене Финансијског плана Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију за 2023. годину;
961. Решење о давању сагласности на измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2023. годину;
962. Решење о давању претходне сагласности за расписивање јавног конкурса за именовање директора Завода за културу војвођанских Хрвата;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


963. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета Техника и технологија 5, уџбеника за пети разред основне школе и другог наставног средства за пети разред писано на мађарском језику и писму;
964. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеничког комплета Хемија 8, писано на румунском језику и писму;
965. Решење о одобравању издавања и употребе превода уџбеника Дигитални свет 4, уџбеника за четврти разред основне школе писан на мађарском језику и писму;
966. Решење о одобравању издавања и употребе превода џбеничког комплета Природа и друштво 4, уџбеника за четврти разред основне школе и другог наставног средства, писан на румунском језику и писму;
967. Решење о одобравању издавања и употребе уџбеничког комплета Словачки језик и уџбеника Словачки језик и језичка култура за осми разред основне школе и другог наставног средства, писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


968. Конкурс за финансирање и суфинансирање пројекта у области подизања квалитета образовно – васпитног процеса основног и средњег образовања – трошкови обуке талентованих ученика основних и средњих школа са територије АП Војводине и ангажовања стручних сарадника на Андревљу за 2023. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО
ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ
ДЕЛАТНОСТ


969. Јавни конкурс за пријављивање пројеката за реализацију акције „Право на прву шансу“.

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42