П р о п и с и

 
Службени лист АП Војводине

 

 Број 53  - 14.12.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1516. Покрајинска уредба о изменама и допуни Покрајинске уредбе о стручном усавршавању и оспособљавању службеника у покрајинским органима управе и стручним службама Покрајинске владе

ПОСЕБНИ ДЕО
ОДБОР ЗА АДМИНИСТРАТИВНА И МАНДАТНА
ПИТАЊА СКУПШТИНЕ АП ВОЈВОДИНЕ


1517. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника генералног секретара Скупштине Аутономне покрајине Војводине

ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1518. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Годишњег програма пословања ЈВП „Воде Војводине“ Нови Сад за 2022.годину
1519. Решење о давању сагласности на Ценовник уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2023/2024 години
1520. Решење о давању сагласности на Ценовник фазанске дивљачи
1521. Решење о давању сагласности на Одлуку Управног одбора Научног института за прехрамбене технологије у Новом Саду
1522. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
1523. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице
1524. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet, Нови Сад
1525. Решење о именовању члана Надзорног одбора Издавачког завода„Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet, Нови Сад
1526. Решење о разрешењу председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Сента, Сента
1527. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Опште болнице Сента, Сента
1528. Решење о разрешењу председника и чланова Управног одбора Опште болнице Сента, Сента
1529. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Опште болнице Сента, Сента
1530. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин
1531. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Др Бошко Вребалов“ Зрењанин
1532. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Института за онкологију Војводине
1533. Решење о именовању директора Института за онкологију Војводине
1534. Решење о измени Решења о образовању Стручне комисије за давање мишљења за доделу солидарне помоћи
1535. Решење о разрешењу члана Управног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду
1536. Решење о именовању члана Управног одбора Геронтолошког центра „Нови Сад“ у Новом Саду
1537. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова Геронтолошког центра Кикинда у Кикинди
1538. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве 401-73/2022-198
1539. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-13
1540. Решење о измени Решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-29

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,
ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1541. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за немачки језик
1542. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 3, за трећи разред гимназије природно-математичког смера, писан на словачком језику и писму;
1543. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Филозофија 4, за четврти разред средње школе, писан на хрватском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ,
ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ


1544. Одлука о измени Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2022. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као и ученика основних и средњих школа на подручју

________________________________________________

 Број 52  - 07.12.2022.ОПШТИ ДЕO
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1489. Одлука о спровођењу јавне расправе o Нацрту плана развоја АП Војводине 2023-2030. године са Програмом јавне расправе о Нацрту плана развоја АП Војводине 2023-2030. године
1490. Усклађени динарски износи из тарифе покрајинских административних такси

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


1491. Правилник о условима за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1492. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Туристичке организације Војводине за 2022. годину
1493. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
1494. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за високо образовање и научноистраживачку делатност
1495. Решење о престанку дужности вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци
1496. Решење о именовању вршиоца дужности директора Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци
1497. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
1498. Решење о именовању члана Надзорног одбора Института за здравствену заштиту деце и омладине Војводине
1499. Решење о именовању члана Управног одбора Дома здравља Нови Кнежевац
1500. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Дома здравља „Бечеј“ Бечеј
1501. Решење о именовању председника Надзорног одбора Дома здравља „Бечеј“ Бечеј
1502. Решење о разрешењу дужности вршиоца дужности директора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, Нови Сад
1503. Решење о именовању вршиоца дужности директора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, Нови Сад
1504. Решење о разрешењу члана Управног одбора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, Нови Сад
1505. Решење о именовању члана Управног одбора Информативног центра за пословну стандардизацију и сертификацију, Нови Сад
1506. Решење о разрешењу председника Управног одбора Студентског културног центра у Новом Саду
1507. Решење о именовању председника Управног одбора Студентског културног центра у Новом Саду
1508. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-196
1509. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-197

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕНАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1510. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Физика 4, за четврти разред гимназије природно-математичког смера, писан на мађарском језику и писму;
1511. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Дигитални свет 3, за трећи разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


1512. Решење о давању сагласности за именовање вршиоца дужности директора Центра за социјални рад Града Вршца;
1513. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад Пландиште;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ
ПОЛОВА


1514. Конкурс за доделу бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине;

ФАКУЛТЕТ ЗА МЕНAЏМЕНТ

1515. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

 Број 51  - 30.11.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1473. Одлука о престанку рада Службе за буџетску инспекцију Аутономне покрајине Војводине
1474. Одлука о изменама и допуни Одлуке о Управи за заједничке послове покрајинских органа
1475. Одлука о измени Одлуке о додели бесповратних средстава породицама у којима се роди треће или четврто дете за решавање стамбеног питања или унапређење услова становања на територији Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1476. Решење о давању сагласности на Статут Дома здравља „Рума“ Рума
1477. Решење о давању сагласности на Статут Специјалне болнице за рехабилитацију „Русанда“ Меленци
1478. Решење о давању сагласности на Статут Завода за јавно здравље Панчево
1479. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1480. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
1481. Решење о именовању вршиоца дужности директора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
1482. Решење о разрешењу члана Управног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
1483. Решење о именовању члана Управног одбора Покрајинског завода за заштиту природе, Нови Сад
1484. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Опште болнице Суботица, Суботица
1485. Решење о именовању члана Надзорног одбора Опште болнице Суботица, Суботица
1486. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-195
1487. Решење о изменама Решења о употреби средстава сталне буџетске резерве 127 број: 401-304/2022-06

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


1488. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа са територије АП Војводине за јачање капацитета туристичких организација у 2022. години.

________________________________________________

 Број 50  - 23.11.2022.


ОПШТИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1455. Одлука о усвајању измена Покрајинског акционог плана запошљавања у Аутономној покрајини Војводини за 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1456. Решење о разрешењу члана Управног одбора Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону;
1457. Решење о именовању члана Управног одбора Фонда за избегла, расељена лица и за са радњу са Србима у региону;
1458. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине;
1459. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника директора Управе за имовину Аутономне покрајине Војводине;
1460. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
1461. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
1462. Решење о допуни Решења о образовању Жалбене комисије Аутономне покрајине Војводине;
1463. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута Војвођанског симфонијског оркестра, Нови Сад;
1464. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Народног позоришта – Narodnog kazališta-Népszínház Суботица
1465. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова у Дому за одрасле и старије „Свети Василије Острошки Чудотворац, Нови Бечеј;
1466. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-193
1467. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-194;
1468. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-28;
1469. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-29;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО


1470. Конкурс за доделу средстава за развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1471. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2022. годину;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1472. Јавни конкурс за финансирање, односно суфинансирање мера, активности и програма у области социјалне заштите у 2022. години

________________________________________________

 Број 49  - 22.11.2022.


ОПШТИ ДЕО СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1441. Покрајинска скупштинска одлука о доношењу Просторног плана подручја посебне намене за подсистем за наводњавање „Телечка“ са елементима за директно спровођење;
1442. Покрајинска скупштинска одлука о заштити парка природе „Јегричка“ ;
1443. Покрајинска скупштинска одлука о изради Измена и допуна Просторног плана подручја посебне намене система за водоснабдевање „Источни Срем“;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1444. Правилник о додели средстава за развој техничко-технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју у 2022. години.

ПОСЕБНИ ДЕО СКУПШТИНА АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ

1445. Одлука о изменама и допунама Одлуке о избору председника и чланова одбора Скупштине Аутономне покрајине Војводине;
1446. Одлука о престанку функције Покрајинском заштитнику грађана – Омбудсману;
1447. Одлука о избору Покрајинског заштитника грађана – Омбудсмана;
1448. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;
1449. Одлука о престанку мандата посланика у Скупштини аутономне покрајине Војводине;
1450. Одлука о потврђивању мандата посланика у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;
1451. Одлука о потврђивању мандата посланику у Скупштини Аутономне покрајине Војводине;
1452. Одлука о престанку мандата члана Одбора за питања уставно-правног положаја Покрајине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1453. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеничког комплета Техника и технологија 7, за седми разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;
1454. Решење о разрешењу дужности сталног судског преводиоца за енглески језик

________________________________________________

 Број 48  - 16.11.2022.


ОПШТИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1415. Одлука о изменама и допуни Одлуке о поступку и критеријумима за доделу средстава Покрајинског секретаријата за социјалну политику, демографију и равноправност полова за реализацију Програма унапређења социјалне заштите у Аутономној покрајини Војводини у 2022. години

ПОСЕБНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1416. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1417. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице;
1418. Решење о престанку дужности директора Завода за културу војвођанских Хрвата;
1419. Решење о именовању вршиоца дужности директора Завода за културу војвођанских Хрвата;
1420. Решење о давању сагласности на Измене Програма рада Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2022. годину;
1421. Решење о давању сагласности на Измене Финансијског плана Покрајинског фонда за развој пољопривреде за 2022. годину;
1422. Решење о давању сагласности на Статут Специјалне болнице за психијатријске болести „Свети Врачеви“, Нови Кнежевац;
1423. Решење о броју диплома и награда које ће се доделити даровитим ученицима и њиховим менторима;
1424. Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-176;
1425. Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве 127 број: 401-73/2022-188;
1426. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-189;
1427. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-190;
1428. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-191;
1429. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-192;
1430. Решење о измени решења о преносу средстава у текућу буџетску резерву 127 број: 401-303/2022-23;
1431. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-24;
1432. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-25;
1433. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-26;
1434. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-27;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ, ВОДОПРИВРЕДУ И ШУМАРСТВО

1435. Решење о давању ловишта „Мали рит“ на газдовање;
1436. Решење о давању ловишта „Рибњак Баранда“ на газдовање;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СОЦИЈАЛНУ ПОЛИТИКУ, ДЕМОГРАФИЈУ И РАВНОПРАВНОСТ ПОЛОВА

1437. Решење о давању сагласности за именовање директора Центра за социјални рад у Сомбору;
1438. Решење о давању сагласности за именовање директорке Центра за социјални рад општине Бачки Петровац;
1439. Решење о давању сагласности за именовање директорке Јавне установе социјалне заштите Центра за социјални рад „Шид“ у Шиду;

ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ

1440. Одлука о продужењу рока за подношење пријава по Јавном конкурсу за доделу бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја АП Војводине за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско-пословних зона;

________________________________________________

 Број 47  - 09.11.2022.


ОПШТИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1375. Правилник о додели бесповратних средстава локалним самоуправама са територије АП Војводине за финансирање пројеката из области електронских комуникација и информационог друштва за 2022. годину;
1376. Правилник о додели бесповратних средстава туристичким организацијама локалних самоуправа на територији АП Војводине за јачање капацитета туристичких организација у 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА

1377. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
1378. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу;
1379. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину;
1380. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за спорт и омладину;
1381. Решење о давању сагласности на Одлуку о расподели добити остварене у 2021. години у Јавном предузећу за просторно и урбанистичко планирање и пројектовање „Завод за урбанизам Војводине“ Нови Сад;
1382. Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама Ценовника уловљене дивљачи и услуга у лову у ловној 2022/2023. години;
1383. Решење о давању сагласности на Ценовник конфекционираног меса дивљачи;
1384. Решење о давању сагласности на Ценовник ванпансионских услуга;
1385. Решење о давању сагласности на Ценовник пансионских услуга у угоститељским објектима за смештај ЈП „Војводинашуме“, Петроварадин;
1386. Решење о давању сагласности на коришћење знака „Најбоље из Војводине“;
1387. Решење о престанку дужности управника Спомен –збирке Павла Бељанског;
1388. Решење о именовању управника Спомен – збирке Павла Бељанског;
1389. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља „Рума“, Рума;
1390. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља „Рума“, Рума;
1391. Решење о именовању вршиоца дужности заменика директора Опште болнице Сремска Митровица, Сремска Митровица;
1392. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Чока;
1393. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Чока;
1394. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Гаранцијског фонда Аутономне покрајине Војводине за 2022. годину;
1395. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-175;
1396. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-176;
1397. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-177;
1398. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-178;
1399. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-179;
1400. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-180;
1401. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-181;
1402. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-182;
1403. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-183;
1404. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-184;
1405. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-185;
1406. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-186;
1407. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-187;
1408. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-188;
1409. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-20;
1410. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-21;
1411. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-22;
1412. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-23;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ,ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ–НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1413. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Хемија 2, уџбеник за други разред гимназије природно-математичког и општег смера, писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1414. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2022. години.

________________________________________________

 Број 46  - 02.11.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ


1348. Правилник о додели бесповратних средстава привредним субјектима за допринос развоју социјалне економије АП Војводине у 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1349. Решење о разрешењу директора Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону
1350. Решење о именовању директора Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону
1351. Решење o давању сагласности на Одлуку о допунама Ценовника хортикултурног садног материјала
1352. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине
1353. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
1354. Решење о постављењу вршиоца дужности подсекретара Покрајинског секретаријата за пољопривреду, водопривреду и шумарство
1355. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
1356. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
1357. Решење о престанку рада на положају вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
1358. Решење о постављењу вршиоца дужности помоћника покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство
1359. Решење о разрешењу вршиоца дужности председника и чланова Управног одбора Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар
1360. Решење о именовању председника и чланова Управног одбора Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар
1361. Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Креативног центра „Хертеленди – Бајић“ Бочар
1362. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Са
1363. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за антирабичну заштиту – Пастеров завод, Нови Сад
1364. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-16
1365. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-17
1366. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-18
1367. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву број: 401-303/2022-19
1368. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-170

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ – НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

1369. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Физика 4, за четврти разред гимназије природно-математичког смера, писан на хрватском језику и писму;
1370. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Биологија 4, за четврти разред гимназије природно-математичког смера, писан на хрватском језику и писму;
1371. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Техника и технологија 7, уџбеник за седми разред гимназије, писан на румунском језику и писму;
1372. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Хемија 3, за трећи разред гимназије природно-математичког смера и општег типа, писан на словачком језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ


1373. Јавни позив за подношење пријава за доделу Признања за научну изузетност

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1374. Измена Јавног конкурса за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за субвенционисање програма од јавног интереса којима се промовише женско предузетништво у 2022. години

________________________________________________

 Број 45  - 26.10.2022.


ОПШТИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1306. Одлука о изменама Одлуке о поступку припреме и садржини плана развоја Аутономне покрајине Војводине 2022-2030. године;
1307. Одлука о измени Одлуке о покретању процеса израде нацрта Плана развоја Аутономне покрајине Војводине за период 2022-2030. године;
1308. Одлука о изменама Одлуке о образовању Покрајинске комисије за капиталне инвестиције;
1309. Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског штаба за ванредне ситуације;
1310. Одлука о измени Одлуке о образовању Покрајинског савета за запошљавање;
1311. Одлука о изменама Одлуке о образовању Координационог тела за припрему, спровођење, праћење и извештавање о реализацији Плана развоја АП Војводине 2022-2030. године;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1312. Правилник о измени и допуни правилника о поступку за доделу Признања за научну изузетност истраживачима на територији АП Војводине (

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА EНЕРГЕТИКУ,ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1313. Правилник о додели бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних
организација и непрофитних институција у 2022. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као у ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1314. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Српског народног позоришта за 2022. годину;
1315. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Српског народног позоришта за 2022. годину;
1316. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Културног центра Војводине „Милош Црњански“ за 2022. годину;
1317. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Музеја савремене уметности Војводине за 2022. годину;
1318. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Музеја савремене уметности Војводине за 2022. године;
1319. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2022. годину;
1320. Решење о давању сагласности на измене и допуне
Финансијског плана Галерије ликовне уметности поклон збирке Рајка Мамузића за 2022. годину;
1321. Решење о разрешењу члана Управног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház, Суботица;
1322. Решење о именовању члана Управног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta – Népszínház, Суботица;
1323. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2022. годину;
1324. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Словака – Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov за 2022. годину;
1325. Решење о разрешењу председника Надзорног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta –Népszínház, Суботица;
1326. Решење о именовању председника Надзорног одбора Народног позоришта – Narodnog kazališta –Népszínház, Суботица;
1327. Решење о разрешењу члана Управног одбора Студентског центра „Суботица“ у Суботици;
1328. Решење о именовању члана Управног одбора Студентског центра „Суботица“ у Суботици;
1329. Решење о разрешењу вршиоца дужности директора Дома здравља Кула;
1330. Решење о именовању вршиоца дужности директора Дома здравља Кула;
1331. Решење о разрешењу члана Управног одбора Завода за јавно здравље Суботица;
1332. Решење о именовању члана Управног одбора Завода за јавно здравље Суботица;
1333. Решење о разрешењу члана Надзорног одбора Дома здравља Бач;
1334. Решење о именовању члана Надзорног одбора Дома здравља Бач;
1335. Решење о давању сагласности на Правилник о изменама и допунама Правилника о организацији и систематизацији послова у Установи социјалне заштите Геронтолошком центру „Бечеј“ у Бечеју;
1336. Решење о измени решења о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-131/1;
1337. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-73/2022-165;
1338. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број:401-73/2022-166;
1339. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-73/2022-167;
1340. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-73/2022-168;
1341. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве, број: 401-73/2022-169;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОПИСЕ, УПРАВУ И НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ –
НАЦИОНАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ


1342. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 7, за седми разред основне школе, писан на румунском језику и писму;
1343. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Учимо хрватски језик, уџбеник за хрватски језик са елементима националне културе за први и други разред основне школе, писан на хрватском језику и писму;
1344. Решење о одобравању за издавање и употребу превода уџбеника Географија 3, уџбеник за трећи разред гимназије, писан на словачком језику и писму;
1345. Решење о одобравању за издавање и употребу додатка уз уџбеник Историја Мађара до XVIII века – Додатак из историје за шести разред основне школе, писан на мађарском језику и писму;

ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА EНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ

1346. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава за финансирање и суфинансирање пројеката невладиних организација и непрофитних институција у 2022. години, за унапређење сазнања деце у предшколским установама, као у ученика основних и средњих школа на подручју Аутономне покрајине Војводине о ефикасном коришћењу енергије

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ИНКЛУЗИЈУ РОМА

1347. Јавни конкурс за доделу студентских стипендија у школској 2022/2023. години студентима припадницима ромске националне мањине који су уписани на високу школу струковних студија за образовање васпитача „Михаило Палов“ у Вршцу

________________________________________________

 Број 44  - 19.10.2022.


ОПШТИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ВИСОКО ОБРАЗОВАЊЕ И НАУЧНОИСТРАЖИВАЧКУ ДЕЛАТНОСТ

1285. Правилник о поступку за доделу Признања за научну изузетност истраживачима на територији АП Војводине;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1286. Правилник о додели бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за субвенционисање Програма од јавног интереса којима се промовише женско предузетништво у 2022. години;

ПОСЕБНИ ДЕО
ПОКРАЈИНСКА ВЛАДА


1287. Решење о измени решења о именовању чланова Комисије за кадровска и административна питања;
1288. Решење о измени решења о именовању чланова Комисије за одбрану и безбедност;
1289. Решење о измени решења о именовању чланова Одбора за јавне службе;
1290. Решење о давању сагласности на Статут Музеја Војводине, Нови Сад;
1291. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2022. годину;
1292. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Програма рада Завода за културу војвођанских Русина – Завод за културу войводянских Руснацох за 2022. годину;
1293. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Плана и програма рада Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet за 2022. годину;
1294. Решење о давању сагласности на Измене и допуне Финансијског плана Издавачког завода „Форум“ – Forum Könyvkiadó Intézet за 2022. годину;
1295. Решење о давању сагласности на II измену Програма рада Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину;
1296. Решење о давању сагласности на Друге измене и допуне Финансијског плана Фонда за избегла, расељена лица и за сарадњу са Србима у региону за 2022. годину;
1297. Решење о преносу средстава у текућу буџетску резерву, број: 401-303/2022-15;
1298. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-161;
1299. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-162;
1300. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-163;
1301. Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве број: 401-73/2022-164;
1302. Решење о употреби средстава сталне буџетске број: 401-304/2022-07;

ОГЛАСНИ ДЕО ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПРИВРЕДУ И ТУРИЗАМ

1303. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава удружењима грађана са територије Аутономне покрајине Војводине за субвенционисање Програма од јавног интереса којима се промовише женско предузетништво у 2022. години;

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РЕГИОНАЛНИ РАЗВОЈ, МЕЂУРЕГИОНАЛНУ САРАДЊУ И
ЛОКАЛНУ САМОУПРАВУ


1304. Јавни конкурс за доделу бесповратних средстава јединицама локалне самоуправе са подручја Аутономне покрајине Војводине за суфинансирање инфраструктурног опремања индустријско – пословних зона у 2022. години.

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

1305. Одлука о оглашавању печата неважећим

________________________________________________

Старије странице 1|2|3|4|5|  Још резултата  
Е-пошта | Мапа сајта | Насловна страна | Вебмастер
_______________________________________________________________________

© 2006 „Образовни информатор“ - предузеће за издавачку делатност.
Београд, Цара Лазара 5A, Тел/факс: 011/3286-489, 328-65-42